واگذاری 1134 میلیارد ریال سهم دولتی در تیرماه

Jahan e-Sanat - - News - آمار

بالغ بر 1134 میلیارد ریال سهم و دارایی دولت در تیرماه امس//ال توسط س//ازمان خصوصیس//ازی روی میز فروش میرود. به گزارش س//نا؛ سهام پنج ش//رکت دولتی به ارزش کل پایه یکهزارو421 میلیاردو762 میلیون ریال و تعداد 77 تخته فرش به ارزش کلپایه01 میلیاردو007 میلیونریال در مجموع ب//ه ارزش کل پایه 1134 میلیارد و 967 میلیون ریال در تیرماه امسال توسط سازمان خصوصیسازی روی می//ز ف//روش میرود. براس//اس این گزارش 95 درصد س//هام شرکت ذغالسنگ البرز ش//رقی شامل 319 میلیون س//هم به ارزش کل پایه 500 میلی//ارد و 993 میلیون ریال، 33/54 درصد سهام شرکت هلیکوپتری ایران شامل51میلیونسهمبهارزشکلپایه 455 میلیارد و 433 میلیون ریال، 67 درصد سهام شرکت بازرسی کیفیت و استانداردایرانشامل11 میلیونسهم به ارزش کل پایه 107 میلیارد و 181 میلیون ری//ال، 94/96 درصد س//هام شرکت ماشینس//ازی لرستان شامل 129 میلیونسهمبهارزشکلپایه75 میلیارد و 942 میلیون ریال و 37/17 درصد سهام شرکت گروه صنعتی ایدرو لندرا شامل هفت میلیون سهم به ارزش کل پای//ه دو میلی//ارد و 716 میلیون ریال و همچنین تعداد 77 تخته فرش ب//ه ارزش کل پایه 10 میلیارد و 700 میلیون ریال میزان سهام و داراییهایی هس//تند که روز 12 تیرماه امس//ال از طریق مزایده واگذار خواهند ش//د. در همین حال 67 درصد س//هام شرکت بازرس//ی کیفیت و استاندارد ایران که قرار بود روز 12 تیرماه عرضه شود، لغو شد. به گزارش تسنیم، براساس آگهی منتشرشده قرار است سهام پنج شرکت دولت//ی ب//ه ارزش کل پایه یک هزار و 124 میلی//ارد ریال و تعداد 77 تخته ف//رش ب//ه ارزش کل پایه 10 میلیارد ری//ال در مجموع ب//ه ارزش کل پایه 1134 میلیارد ریال در تیرماه امسال توسط س//ازمان خصوصیسازی روی میز فروش برود. بر این اساس تازگیها این س//ازمان اعالم کرده از عرضه 67 درصد سهام شرکت بازرسی کیفیت و استانداردایرانشامل11 میلیونسهم ک//ه قرار بود به صورت وکالتی روز 12 تیرماه انجام شود، منصرف شده است. براساس این گزارش، این میزان سهام شرکت بازرس//ی کیفیت و استاندارد ایران قرار بود به وکالت از سوی شرکت سرمایهگذاری سبو قشم به صورت 30 درصد نقد و بقیه قسطی در مدت سه سال از طریق مزایده واگذار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.