اشتغالموجوددرطرحکارورزیبهخطرنیفتد

Jahan e-Sanat - - News - دنیای خودرو

وقتی المبورگینی اوراکان تاکسی میشود! یک دس//تگاه المبورگینی اوراکان تبدیل به یکی از سریعترین و قویترین خودروهایی شده است که توانسته مجوز تاکسی در انگلستان را دریافت کند.

به گ//زارش خبرخ//ودرو، این خودرو ک//ه مجوز آن توسط ش//ورای شهر لینکلن برای ش//رکت تاکسیرانی

صادر شده، هماکنون در اختیار شهروندان این شهر میباشد.

عضو ش//ورای شهر و مدیر کمیته صدور مجوز کیت براتول، در مصاحبهای با نش//ریه سان گفته که اوراکان یک تاکسی بسیار متفاوت در شهر خواهد بود. »کمیت//ه م//ا ی//ک درخواس//ت عجیب از ش//رکت

مبنی بر ارائه مجوز به المبورگینی اوراکان بهعن//وان یک تاکس//ی خصوص//ی خاص برای استفادههای محدود دریافت کرده بود و ما با این موضوع موافقت کردیم.

اوراکان ب//دون ش//ک خودرویی فوقالعاده اس//ت و بدونش//ک توجه همه را در خیابانهای لینکلن به خود جلب خواهد کرد.«

در حالیک//ه نمیتوان انتظار داش//ت المبورگینیها بتوانند جای تاکسیهای مشکی معروف بریتانیا را بگیرند، این نکته که هر کسی بتواند به عنوان مسافر سوار اوراکان شود بسیار خوب میباشد.

فورد اسکیپ مدل 2019 در حال تست در میشیگان آمریکا دیده شده است.

این خودرو دارای ابعادی بزرگ و قسمت جلوی خودرو نس//بتا بازطراحی ش//ده و برای اولین بار به نیرومحرکه هیبریدی مجهز میشود.

تصاویر فاش ش//ده نشان میدهند که اسکیپ جدید همچنان از س//بک ورزشی فورد پیروی میکند. قسمت جل//وی این خودرو دارای جلوپنج//ره ذوزنقهای نمادین و چراغهای جلو قابدار اس//ت که کمی اصالح شدهاند ت//ا ظاهری تازه ب//ه آن بدهند. این خودرو به رینگهای آلی//اژی بازطراحی ش//ده مجه//ز اس//ت. در کابین این خودرو داش//بوردی با تجهیزات رفاهی نوین تعبیه شده است. گزینههای نیرومحرکه اسکیپ شامل مجموعهای از موتورهای چهار س//یلندر بنزینی از جمله دو نس//خه اکوبوس//ت خواهد بود. این خودرو در نس//خههای چهار چرخ فعال نیز ارائه خواهد شد.

گزارشات حاکی از آن است که فورد روی نسخه ممتاز هیبریدی برای این خودرو نیز کار میکند که اس//کیپ انرژینامیدهشدهوجایگزین انرژیخواهد شد. اسکیپ در بازارهای اروپایی به عنوان کوگا به فروش میرس//د. این خودرو اواسط سال 2018 به عنوان مدل 2019 به فروش خواهد رفت.

میتسوبیش/یپاجیرواس/پرتجدیدراهیبازار هند میشود

میتسوبیشی پاجیرو اسپرت جدید که از سال 2015 در سراس//ر دنیا عرضه شده است، ماه آوریل 2018 وارد بازار هند خواهد شد.

گمان میرود نس//ل سوم پاجیرو اس//پرت دارای به روزرسانیهایی در ظاهر و برخی اصالحاتی در نیرومحرکه باشد.

بدنه این خودرو بازطراحی شده و ظاهر تهاجمی خود را از دست داده و در عوض دارای طراحی آیندهنگرانهتری است. جلوپنجرهای بزرگ با تزیینات کرومی و چراغهای

دید در روز در چراغهای جلو، ظاهر این شاسیبلند را ارتقا میدهند. در نیمرخ این خودرو گلگیرهایی بزرگ و رکاب در ارتقا یافته دیده میش//ود. قسمت پشت این خودرو نیز دارای چراغهای عقب آیندهنگرانه و سپر عقب متمایز است.

در کابین این خودرو داش//بوردی بازطراحی ش//ده با سیستم سرگرمی و نمایشگر لمسی تعبیه شده است. این خودروی جدید به فرمان بازطراحی شده با کنترلهای نصب ش//ده روی آن و پانل تجهیزات نوین در پشت آن مجهز میشود.

نیروی پاجیرو اسپرت جدید از موتور 2/5 لیتری توربو دیزلباقدرت571اسببخارتامینمیشود.نسلکنونی این خودرو به گیربکس اتوماتیک پنج سرعته و دستی پنج س//رعته مجهز میشود اما گمان میرود نسل جدید آن با گیربکسی کامال جدید ارائه شود. سیستم چهار چرخ فعال میتسوبیش//یهمچنانبرایاین خودرو ارائه خواهد شد.

فراخوان مجدد ب/یامو مدل M760Li به خاطر نشت روغن

پاجیرو اسپرت رقیب خودروهایی همچون فورد اندیور، ایسوزو وتویوتافورچونراست.

همین چند ماه پیش بوده که شرکت بیامو فراخوانی رابرایمدل بهدلیلنشتروغنصادرکرد. اکن//ون این کمپانی آلمانی بار دیگر همین خودرو را به دلیل مش//کلی مشابه فراخوان کرده، البته این بار تعداد خودروهای فراخوان شده بیش از دو برابر شده است.

فراخوان اولیه که 2 ماه پیش صادر شده بود، سعی در حل یک مشکل این سدان پرفورمنس بیامو را داشت که خطر نشت روغن روی ترمزهای جلو را از بین میبرد.

در آن فراخ//وان فقط 97 دس//تگاه خودرو در آمریکا ب//ه نمایندگیهای بیامو فراخوانده ش//ده بودند ولی در جدیدترین اطالعیه س//ازمان ملی امنیت بزرگ راههای آمریکا، 206 دس//تگاه از این خودرو برای همان مشکل فراخوان شدهاند.

خ//ودروی ی//کم//دلجدی//ددرراس مجموعه مدلهای سری 7 میباشد که به عنوان پرچمدار پرفورمنس کمپانی شناخته میشود، این خودرو با داشتن یک موتور 6/6 لیتری توربو دوقلو دوازده سیلندر شکل با 601 اسب بخار نیرو و 590 پوند فوت گشتاور یکی از رقبای اصلیخودروهایی مانند آئودی و مرسدس آ امگ محسوبمیشود.

درکن//ارفراخوان ب//یاموهمچنین92 دستگاه دیگر از مدلهای سری 7 را به دلیل یک مشکل کامال متفاوت فراخوان کرده است. در این فراخوان، چراغ عقب سمت چپ برخی از نمونههای مدل 2013 تا 2015 مدلهای//ی و مدل 2014 باید تعویض شود.

طراحیذهنیجدیدیازفولکسواگن منتشر شد

فولکس واگن در نمایشگاه خودروی ژنو 2017 اعالم کردکهامسال رادربرزیلعرضهخواهدکرد.

قبال طراحیهای ذهنی از قس//متهای جلو و نیمرخ فولکسواگن منتش//رشدهبودوبهتازگینیز یک طراحی ذهنی از قس//مت پشت این خودرو منتشر شده است.

فولکسواگن اساس//انسخهسدانازنسل ششم فولکس واگن پولو است که هفته گذشته در آلمان رونمایی شد. پلتفرم به کار رفته در این خودرو به ایجاد ابعاد دینامیک و طراحی سنتیتر، قابلیت تطبیق با نیرومحرکههای متعدد و کاهش هزینههای تولید کمک میکند.

گزارش رسانههای برزیلی حاکی از آن است که فولکس

تحوالت بینالملل/ی موثر در سرمایهگذاری

به گزارش ایرنا شهرستانی گفت: امروز هیچ نقطه از جهان نیست که تحوالتش در گوشه دیگری از جهان موثر نباشد، بنابراین شرایط سوریه و قطر یک شوک در بازار جهانی دارد و از سوی دیگر خط و نشانهای آمریکا و تصویب تحریمهای جدید، میتواند میل به س//رمایهگذاری در ایران را از س//وی شرکتهای بینالمللی تحت تاثیر قرار دهد .

وی اب//راز امی//دواری ک//رد ک//ه گس//ترش رایزنیهای بینالمللی از سوی جمهوری اسالمی، نقش موثری در مناس//بات تجاری تهران با اقصی نقاط جهان داش//ته باش//د و دولت دوازدهم این مهم را به شکل جدی دنبال کند .

ارزش صادرات مع//دن و صنایع معدنی پارس//ال به رقم 6/5 میلیارد دالر رس//ید که از نظر وزن و ارزش نسبت به س//ال 94 به ترتیب 30 و حدود 14 درصد رشد داشت. واگن دارایطولبیشاز4/2 متروفاصلهبین دو محور 2/56 متر خواهد بود. نسل قبلی فولکس واگن پول//و دارای فاصله بین دو محور بس//یار کمی برای یک سدان بود و در نتیجه این خودروساز مجبور شده تا آن را 2552 میلیمتر افزایش دهد.

گفته میشود گزینههای موتور فولکس واگن ش//امل1/0لیتری اسببخاری،1/0لیتری

اسب بخاری و 1/6 لیتری ‪120 16V‬ اسب بخاری خواهد بود. فولکس واگن این خودرو را در کارخانه

برزیل تولید خواهد کرد. س/انگیانگ روی ی/ک پی/کاپ جدی/د کار میکند

در حالیکه سانگیانگ رکستون کامال جدید اکنون به فروش میرسد، بخش توسعه محصول سانگیانگ، روی محصولی کشنده کار میکند.

اینپیکاپکهباکدس//انگیانگ شناخته میش//ود اخیرا در حال تست در کرهجنوبی دیده شده است.

س//انگیانگ باطراحیبس//یارش//بیهبه جدیدترین رکس//تون، جایگزین س//انگیانگ کوراندو اسپرت میشود اگرچه طراحان سبک و تجهیزات آن را سادهتر خواهند کرد چرا که مدلی کشنده است. تصاویر فاش شده نشان میدهند که این خودرو فاقد چراغهای جلوی ب//وده و به جای رینگهای 18 اینچی به نسخههای 20 اینچی مجهز شده است.

درهایعقبسانگیانگ عریضترازکوراندو اسپرت به نظر میرسند و شیشه جلوی آن باریکتر دیده میشود.کابینسانگیانگ شباهتبسیاریبه رکستون خواهد داشت.

گزارش رس//انههای کره جنوبی حاکی از آن است که سانگیانگ ازموتور 2/2 لیتری دیزلی به کار رفته در کوراندو بهره خواهد برد. این موتور قدرت 178 اسب بخار و گشتاور 400 نیوتن مت//ر تولید میکند و تیون ش//ده تا قدرت 187 اس//ب بخار و گشتاور 419 نیوتن متر در رکستون تولید کند. بازاره//ای خواهان موتور بنزین//ی نیز میتوانند از موتور

2/0لیتری توربوش//ارژبهکار رفته در رکستون بهره ببرند.

گمان میرود این وانت پیکاپ متوسط جدید در سال 2018 معرفی شود.

ایس/نا-رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است در طرح کارورزی نباید کارورزان جای نیروهای ش//اغل را بگیرند و موجب اخراج آنها شوند.

فتحالهر بیات در ارزیابی اجرای طرح کارورزی از دهه نخست تیرماه گفت: مقامات و نمایندگان جامعه کارگری در هفتههای گذشته نسبت به این طرح حساس//یت نش//ان دادند که بجا بود چون نگران پیامدهای اج//رای طرح بودند و تاکید داش//تند که حتما ای//رادات طرح کارورزی برطرف شود.

وی ادام//ه داد: در فص//ل پنجم قانون کار موضوع کارآموزی مورد اش//اره قرار گرفته و س//ازمان آموزش فنی و حرفهای هم با داش//تن تجهیزات و امکانات آموزش//ی مجهز، آموزش مورد نیاز متقاضیان را ارائه میکند بنابراین هم قانون و هم ابزار برای کارورزی و مهارتآموزی را در اختیار داریم.

بیات تصریح کرد: اینکه طرح کارورزی با وجود انتقادات و ایرادات وارده به آن اجرایی میشود، بعد روانی دارد و وزارت کار میخواهد از این طریق فشار نیروهای فارغالتحصیل را کم و بازار کار را آرام کند ولی واقعیت این است که باید دو روی سکه را ببینیم.

این مقام مس//وول کارگری با تاکید بر لزوم پیشبینی ضمانتهای اجرایی طرح، گفت: اگر بخشی از کارفرمایان در این طرح تخطی کردند به این نحو که کارورز را به خدمت گرفتند و یکسوم حقوق را به او دادند ولی بعد نیروی شاغل خود را تعدیل و کارورز را جایگزین او کردند، در آن صورت طرح محل ایراد است چون هم اشتغال موجود به خطر افتاده و هم کرامت و امنیت نیروی کار زیر سوال رفته است.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه در این طرح کارورز صرف//ا باید آموزش ببیند و جای نیروی کار ش//اغل در کارگاه را نگیرد، افزود: اگر این موارد در طرح کارورزی دیده نشود، شاهد تشکیل پروندههای شکایات در هیاتهای تشخیص و حل اختالف و ادارات کار خواهیم بود و حاصل اجرای آن چیزی جز یک محصول معیوب و فاقد کیفیت و بهرهوری نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.