افت صادرات فوالد ایران

Jahan e-Sanat - - News -

صادرات فوالد در دو ماه اول امس//ال افت محصوصی داشته اس//ت. آمارهای منتشر شده در زمینه صادرات فوالدسازان بزرگ کشور نشان میدهد که در اردیبهشت با افت 24 درصدی روبهرو شدند، اما عملکرد دو ماهه نخست امسال نسبت به دوره مش//ابه سال گذشته کاهش یک درصدی داشت.

ی//ک عضو هیات مدی//ره انجمن تولیدکنن//دگان ف//والد ایران ضمن تایید افت محس//وس صادرات فوالد در دوماهه نخست امسال گفت: دولت سیاست توسعه صادرات در این بخش را دنبال میکند و در مس//یر صدور هشت میلیون تنی گام برمیدارد.

شهرستانی اظهار داشت: تحوالت کش//ور و انتخابات ریاستجمهوری در کنار قیمتهای نوس//انی در بازار بینالمللی از جمله دالیلی است که صادرات فوالد از شتاب الزم برخوردار نبود، اما برای ماههای آینده شرایط مطلوبتری را در این زمینه میتوان داشت .

وی ی//ادآور ش//د: در بازار جهانی فوالد قیمتها وضعیت نوسانی داشت و این امر موجب شد صادرکنندگان ایران//ی در انتظار وضعی//ت باثبات باشند .

آمارهای منتش//ر شده در زمینه صادرات فوالدس//ازان بزرگ کش//ور نش//ان میدهد که در اردیبهشت با افت 24 درصدی روبهرو ش//دند، اما عملکرد دوماهه نخست امسال نسبت به دوره مش//ابه پارسال کاهش یک درصدی داشت.

عضو هی//ات مدیره انجمن فوالد ایران اضافه کرد: انتظار میرود دولت نیز کماکان صادرات در بخش فوالد را مورد حمایت قرار دهد و چهاردهمین فوالدس//از جهان بتوان//د در زمینه صادرات جایگاه خوبی کسب کند .

براساس سند چش//مانداز 1404 ظرفیتتولیدفوالدکشور55میلیون تن پیشبین//ی ش//ده و از این رقم حداقل 15 میلیون تن برای صادرات در نظر گرفته شده است.

طرح دامپینگ صادرات ایران خوراک تبلیغاتی

شهرستانی یادآور ش//د: پارسال موضوع صادرات فوالد ایران به اروپا اب//زار تبلیغات//ی برای ط//رح ادعای دامپینگ ب//ود، درحالی که واقعیت، وضعیت متفاوتی را نشان داد و در این مسیر چندان موفقیتی نداشتند.

وی افزود: کشورهای عضو اتحادیه اروپادرمجموعحدود002 میلیونتن فوالد مصرف میکنند و فوالد صادراتی ایران به اروپا کمتر از یک میلیون تن بود، بنابراین سهمی در آن بازار نداشت که بتواند تاثیرگذار باشد .

وی خاطرنشان کرد: چین و هند عوامل اصلی پیادهسازی دامپینگ در اروپا بودند، زیرا میزان تولید آنها این امکان را میدهد که در هر بازاری نفوذ و قیمتها را تحتتاثیر قرار دهند. بازارفوالدداخلیهمچنانراکد عض//و هی//ات مدی//ره انجم//ن تولیدکنن//دگان فوالد ای//ران افزود: شرایط تقاضای داخلی پس از اجرای طرح مسکن مهر روند کاهشی پیدا کرد و همچنان این وضع تداوم دارد و میتوان گف//ت، بازار داخلی فوالد خیلی بد است .

وی اضاف//ه کرد: سیاس//تهای هماهنگ از س//وی دولت برای رونق بخش//یدن به ای//ن بخ//ش فاکتور مهمی است و تولیدکنندگان بخش خصوصی انتظار دارند در این شرایط برنامههای حمایتی از قبیل کاهش میزان مالیات، بیمه ...و به مورد اجرا گذاشته شود .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.