جذب 30 میلیارد دالر سرمایه خارجی در حوزه معدن تا 1404

Jahan e-Sanat - - News -

در حالی که پیش از این 30 میلیارد دالر برای توسعه اساسی در حوزه معدن اعالم شده بود، رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( اعالم کرد که بر اس//اس کارشناسیهای انجام شده و اقدامات صورت گرفته جذب این مقدار سرمایه در زمان مقرر دستیافتنی بوده و صورت میگیرد.

مهدی کرباس//یان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به خبرهای خوش//ی که از س//وی وزیر اقتصاد درباره کشورهای کره و ژاپن و کشورهای اروپایی در جذب سرمایه خارجی مطرح شده است، با بیان اینکه ایران یک کشور ایدهآل برای سرمایهگذاری در بخش معدن است، اظهار کرد: مساله معدن و صنایع معدنی مهم است و چون کشورهای معدنی زیادی در دنیا وجود ندارد، سرمایهگذاران راغب به ورود به این حوزه هستند.

ویهمچنینبهرقمهدفگذاریشدهدرچشمانداز02سالهبرنامهتوسعه کشور برای توسعه اساسی بخش معدن اشاره کرد و گفت: رقم به دست آمده از سرمایهموردنیازتوسعهبخشمعدنهمان03 میلیارددالربودهوپیشبینی این است که ظرف این مدت میتوان این بودجه را جذب کرد.

در وضعیتی موضوع جذب این میزان س//رمایه مطرح میش//ود که پیش از این نیز به لزوم تزریق این میزان نقدینگی اش//اره شده بود، به طوری که امیر صباغ، مدیر برنامهریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو- هم درباره تاثیر این حجم از س//رمایه خارجی بر برنامههای اساس//ی معدن گفته بود بدون فاینانس تولید 55 میلیون تن فوالد محقق نمیشود و تعداد پروژههایی که باید برای رسیدن به اهداف بلندمدت بخش معدن و صنایع معدنی- مانند رسیدن به تولید 55 میلیون تن فوالد- به اجرا برسد محاسبه شده و سرمایهگذاری مورد نیاز جهت تامین زیرساختهای آنها در نظر گرفته شده که مجموع آن به حدود 66 هزار میلیارد تومان، معادل 20 میلیارد دالر رسیده است.

وی در همین باره عنوان کرد: رقم اعالم شده صرفا پیشنهاد ایمیدرو به دولت است که چگونگی تحقق آن بستگی به نظر سیاستگذاران کالن دارد. فقط باید این را در نظر گرفت که به هر میزان از این بودجه کاسته شود از اهداف 1404 فاصله میگیریم یعنی اگر رقم 20 میلیارد دالر به 10 میلیارد دالر کاهش یابد 55 میلیون تن فوالد نیز در س//ال 1404 به 45 میلیون تن فوالد خواهد رسید.

صندوقهای ضمانت صادرات یکی از ارکان اصلی تجارت میان کشورها هستند که اعتبار صادرکننده را برای مقصد افزایش میدهند و در حالی که بعد از سالها تحریم ایران از این ابزار حیاتی تجاری محروم بود، رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( از حل مشکل همکاری با این صندقها به لطف برجام خبر داد.

به گزارش ایس//نا کرباس//یان با اشاره به عزم دولت برای ترمیم و بهبود روابط خارجی در اقتصاد ایران و جذب سرمایه عنوان کرد: تعامل با دنیا از جمله برنامههای اصلی و سیاستهای دولت بوده که برجام نیز نشاندهنده این سیاست است و باید گفت که جذب سرمایهگذاری خارجی نیز بعد از تعامل با دنیا حاصل میشود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به فضای تعاملی مناس//ب که در دوران پس//ابرجام ایجاد ش//د، عنوان کرد: یکی از اقدامات مناسبی که در پسابرجام از سوی دولت صورت گرفت این بود که مشکالت پیشین با صندوقهای ضمانت صادرات در تمام دنیا حل شد و فعالیت با بیمههایی از کشورهای فرانسه، کره، ژاپن، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی قابل از سرگیری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.