7

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: حلقه پیشین و پسین صنعت، تجارت و بازرگانی است و مستقل از تجارت و بازرگانی صنعت و تولید مفهوم ندارد.

محمدرضا نجفی با اشاره به تصویب یک فوریت الیحه »اصالح بخشی از س//اختار دولت« در مجلس گفت: این الیحه باید در کمیس//یونهای مربوطه بررسی شود و حداقل یک ماه زمان برای بررسی آن در مجلس نیاز است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بهتر بود دولت الیحه جداسازی وزارتخانهها را در یک زمان به مجلس ارائه نمیکرد، افزود: دور از ذهن است که مجلس در مورد هر سه وزارتخانه رای واحد دهد.

وی با تاکید بر اینکه جداسازی بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی بسیار قابل تامل است و به نظرم به مصلحت تولید و صنعت نیست، بیان کرد: صنعت و معدن یک حلقه پیش//ین و پسین دارد و آن هم تجارت و بازرگانی است و مستقل از تجارت و بازرگانی، صنعت و تولید مفهوم ندارد.

نجفی بیان کرد: لذا اینها زنجیره به هم پیوستهاند که در صنعت قبل از تولید باید بخشی از مواد اولیه مایحتاج و ملزومات آن از طریق تجارت و بازرگانی فراهم ش//ود و بعد از تولید هم کاال و خدمت در یک زنجیره فروش باید قرار گیرد و الزم اس//ت برای آن عملیات بازرگانی و فروش انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه تجارت و صنعت به هم تنیده است، اظهار داشت: این دو الزم و ملزوم هم هس//تند و بخش اعظمی از بازرگانی کشور هم تهیه ملزومات تولید یا فروش محصوالت تولیدی است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی گفت: لذا اگر بخش صنعت و تجارت از یک استراتژی واحد تبعیت نکند، در این بین تولید آسیب میبیند بنابراین انفکاک به مصلحت نیست.

براساس این گزارش نمایندگان مجلس با یک فوریت الیحه »اصالح بخش//ی از ساختار دولت« موافقت کردند؛ در صورت تصویب نهایی این الیحه سه وزارتخانه راهوشهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان از یکدیگر تفکیک و سه وزارتخانه جدید ایجاد میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.