رشد 8 درصدی تولید ایرانخودرو

Jahan e-Sanat - - News -

ایکوپرس- شرکت ایرانخودرو در سه ماه نخست امسال 144 هزار و 667 دس//تگاه انواع خودروی س//واری تولید کرد که 125 هزار و 787 دستگاه از آن روانه بازار شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد هشت درصدي را نشان ميدهد.

طبق اعالم ایرانخودرو، این شرکت در سه ماهه اول سالجاری 144 هزار و 667 دستگاه انواع خودروی سواری تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد هشت درصدی را نشان میدهد.

فروش ایرانخودرو نیز در س//ه ماهه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 8/5 درصدی را نشان میدهد.

اینشرکتدرسهماههاولسالجاری521هزارو787دستگاهانواع خودروی سواری روانه بازار کرد، در حالی که در سه ماهه اول سال گذشته 115 هزار و 896 دستگاه خودرو به بازار عرضه کرده بود.

الزم به ذکر است که در اواخر اردیبهشتماه امسال یکی از شرکتهای تامینکننده قطعات ایرانخودرو دچار آتشسوزی شده بود.

در ای//ن گزارش آمده اس//ت که در آمار س//ه ماه//ه تولید و فروش ایرانخودرو، فروش پژو 2008 و هایما لحاظ نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.