30 هزار لوح هخامنشی گروگان آمریکا

Jahan e-Sanat - - News -

س//الها پيش مجموعهاي از هزاران كتيبه و اثر هخامنش//ي كه بيشتر آنها از خرابههاي تخت جمشيد به دست آمدهاند، براي تحقيق و بررسي به انستيتوي مطالعات شرقي در دانشگاه شيكاگو به امانت داده شدند.

حاال با گذش//ت چند س//ال دي//وان عالي آمريكا موافقت كرده تا به درخواست قربانيان يك حادثه تروريستي براي ضبط آثار باستاني ايران كه در موزه ش//يكاگو نگهداري ميشود، رسيدگي كند.

برخي ش//بكههاي خارجي اعالم كردهاند: »قربانيان اين حادثه ميتوانند از محل فروش اموال و آثار باستاني ايران، 71 ميليون و 500 هزار دالر غرامت دريافت كنند.

از جمله اين آثار و اش//يا ميتوان به كوزه، زيورآالت و دو لوح خش//تي اي//ران متعلق به دوره هخامنش//ي و عيالميان اش//اره كرد كه هماكنون در اختيار دو موزه در ايالت شيكاگوي آمريكا قرار دارند.« اما معاون ميراث فرهنگي با اش//اره به اينكه فقط الواح گلي هخامنشي، مورد بحث غرامت ش//اكيان حادثه تروريستي در آمريكاس//ت، ميگويد ايران هيچ مجموعه تاريخي ديگري در اين كش//ور ندارد كه مورد بحث شاكيان قرار گيرد.

به گزارش شبكه انبيسينيوز، 9 شهروند آمريكايي پس از وقوع يك حادثه تروريس//تي در س//ال 1997 در اس//راييل ك//ه بهصورت حملهاي انتحاري انجام ش//ده بود، عليه ايران در دادگاههاي آمريكا شكايت كردند.

اي//ن ش//اكيان به عنوان غرام//ت خواهان مص//ادره و فروش چند اثر و كتيبه باس//تاني متعلق به ايران هستند كه در دانشگاه شيكاگو نگهداري ميشوند.

ديوان عالي آمريكا كه باالترين نهاد قضايي اين كش//ور به شمار ميآيد، روز سهشنبه 27 ژوئ//ن 6) تيرماه( موافقت كرد كه پاييز آينده درب//اره ضبط و ف//روش مجموع//هاي از آثار باس//تاني ايران كه در ح//ال حاضر در آمريكا هس//تند، تصميمگي//ري كن//د. خانوادهها و بازمان//دگان قربانيان اي//ن بمبگذاري كه در بيتالمقدس روي داد، براي دريافت غرامت به مبلغ 71/5 ميليون دالر به ديوان عالي آمريكا مراجع//ه كردهاند. از آنجا ك//ه ايران در اياالت متحده نقدينگي كافي نداشته است، شاكيان و وكالي آنه//ا به ضبط اموال ارزش//مند ايران روي آوردهاند.

چنانچه ديوان عالي با درخواس//ت شاكيان موافقت كند، برخي از آثار باس//تاني ايران كه در دو موزه شيكاگو نگهداري ميشوند، ضبط خواهد شد تا به نفع شاكيان فروخته شود.

مجموعهاي از هزاران كتيبه و اثر هخامنشي كه بيش//تر آنها از خرابههاي تخت جمشيد به دست آمدهاند، از ساليان پيش براي تحقيق و بررسي به انستيتوي مطالعات شرقي در دانشگاه ش//يكاگو به امانت داده شدهاند. بنا به گزارش انبيسي، وكالي قربانيان و بستگان اين حادثه تروريستي، جمهوري اسالمي را محرك اصلي آن ميدانند.

تاكن//ون دادگاهه//اي آمريكا ب//ا پرداخت خسارت از وجه حاصل از فروش آثار باستاني ايران مخالفت كرده و گفتهاند كه نميتوان مبلغ خسارت قربانيان را از فروش آثار عتيقه تامين كرد زيرا ايران هيچگاه از اين آثار براي اهداف مالي و مقاصد تجاري استفاده نكرده است.

جفري وال، مشاور دولت ترامپ در اينباره گفته اس//ت: با اينكه اي//االت متحده همواره با بازماندگان و س//اير قربانيان تروريس//م ابراز همدردي ك//رده اما با ضب//ط و توقيف اموال حكومته//اي خارجي موافق نيس//ت چراكه اين امر ميتواند بر روابط خارجي آمريكا تاثير منفي بگذارد.

واكنشميراثفرهنگيبهمصادرهآثار تاريخي ايران در آمريكا

مع//اون مي//راث فرهنگي س//ازمان ميراث فرهنگي و گردش//گري اعالم كرد: براس//اس بررسيهاي انجام شده، فقط الواح هخامنشي بحث مورد شكايت قربانيان حادثه تروريستي هس//تند و درب//اره نتيج//ه راي دادگاه بعد از برگ//زاري آن در م//اه اكتبر )پايي//ز( ميتوان اظهارنظر كرد.

محمدحسن طالبيان با بيان اينكه فقط الواح گلي هخامنش//ي، مورد بحث غرامت شاكيان حادثه تروريس//تي در آمريكاس//ت، به ايسنا گفت: »ايران هي//چ مجموعه تاريخي ديگري در اين كش//ور ندارد كه مورد بحث ش//اكيان قرار گيرد.«

او درباره آثار تاريخي ايران در آمريكا بيان كرد: »در گذشته دو محموله تاريخي ارزشمند؛ يكي الواح هخامنشي و ديگري آثار چغاميش را در آمريكا داشتيم كه هر دو مورد بحث بودند اما پس از بازگش//ت آثار چغاميش به ايران در سال ،1394 براساس پيگيريهاي انجام شده، در حال حاضر فقط الواح هخامنش//ي شيكاگو مورد بحث غرامت هستند.«

طالبي//ان همچنين با بيان اينكه در ديوان عال//ي آمري//كا فقط زم//ان برگ//زاري دادگاه رسيدگي به اين شكايت مشخص شده و هيچ بح//ث يا راي ديگري داده نش//ده تاكيد كرد: »هيچ اظهارنظر ديگري در حال حاضر در اين زمينه درست نيست و در حال حاضر نميتوان هيچ برداشت حقوقي از راي اخير دادگاه عالي آمريكا داشت.«

به گفته معاون مي//راث فرهنگي، در حال حاض//ر ح//دود 30 هزار ل//وح گل//ي از الواح هخامنشي كه تعدادي از آنها قطعه هستند، در دانشگاه شيكاگو به امانت گذاشته شدهاند.

طالبي//ان همچنين درب//اره احتمال ورود نهادهايي مانند يونسكو به اين قضيه بيان كرد: »در حال حاضر از نظر حقوقي وارد شدن اين نوع نهادها محتمل نيست.«

او همچنين توضيح داد: »با توجه به اينكه نماينده ايران در دادگاه الهه اس//ت و وكالي ايران پرون//ده را در آنجا تعقيب ميكنند و از س//وي ديگر دادگاههايي قب//ل از ديوان عالي آمريكا به نفع ايران راي دادهاند، فقط منتظريم جلسه دادگاه در اكتبر برگزار شود.«

مع//اون مي//راث فرهنگ//ي اضاف//ه ك//رد: »صحبتهاي مطرح شده در روز سهشنبه 27 ژوئن 6) تيرماه( صرفا تاييد براي زمان برگزاري دادگاه بوده است.«

تاكن//ون دادگاهه//اي آمريكا ب//ا پرداخت خسارت از وجه حاصل از فروش آثار باستاني ايران مخالفت كردهاند و گفتهاند نميتوان مبلغ خسارت قربانيان را از فروش آثار عتيقه تامين كرد زيرا ايران هيچگاه از اين آثار براي اهداف مالي و مقاصد تجاري استفاده نكرده است.

حتي شبكه انبيسينيوز به نقل از جفري وال، مشاور دولت ترامپ گفته است: »با اينكه اي//االت متحده همواره با بازماندگان و س//اير قربانيان تروريس//م ابراز همدردي كرده اما با ضب//ط و توقيف ام//وال حكومتهاي خارجي موافق نيست چراكه اين امر ميتواند بر روابط خارجي آمريكا تاثير منفي بگذارد.«

در ارديبهشت 49، حدود 108 اثر تاريخي منحصربهفرد از محوطه چغاميش در اس//تان خوزس//تان كه 51 س//ال قبل ب//ا هدف انجام مطالعات علمي توس//ط موسسه شرقشناسي ش//يكاگو از كشور خارج شده بودند، به كشور مس//ترد و از فرودگاه امامخميني )ره( به موزه مل//ي ايران منتقل ش//دند. اين آثار تاريخي از جنس گل و متعلق به ش//ش هزار س//ال قبل بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.