پاياني براي اما و اگرهاي »كالهقرمزي« نيست

Jahan e-Sanat - - News - تلويزيون

ت//الش توليدكنن//دگان »كالهقرم//زي« ب//راي عرضه قس//متهاي جديد اين مجموعه، اين بار شكلي ديگر به خود گرفته است. در روزهاي گذشته خبرهايي درباره عرضه »كالهقرمزي« از طريق شبكه نمايش خانگي به گوش رسيد اما به نظر ميرسد با طرح مساله مالكيت عروسك از سوي تلويزيون، اين راه هم به بنبست رسيده باشد.

به گزارش ايسنا، پس از اينكه »كالهقرمزي« به دليل به توافق نرسيدن عوامل توليدكننده اين مجموعه با سازمان صداوسيما، به پخش در نوروز 96 نرسيد، يكي از موسسات فعال در ش//بكه نمايش خانگي در روزهاي اخير با انتشار فيلمي كوتاه از »كالهقرمزي« جديد، اين مجموعه را اتفاقي ويژه براي فصل تابستان برشمرده است.

اين در حالي است كه همچون گذشته مديران سازمان صداوسيما تاكيد دارند حق رايت مجموعه »كالهقرمزي« در اختي//ار اي//ن س//ازمان اس//ت و هن//وز توافق//ي ميان توليدكنندگان آن و مديران س//ازمان براي واگذاري حق رايت نشده است.

سال 95 هم كه غيبت »كالهقرمزي« از جدول پخش برنامههاي نوروزي به نوعي با تغييرات مديريتي صداوسيما همراه بود، باعث شد اخباري از حضور اين برنامه در شبكه نمايش خانگي به گوش برسد كه احتمال طوالنيتر شدن اين غيبت را بيشتر تقويت ميكرد اما نهتنها »كالهقرمزي« در ش//بكه نمايش خانگي منتش//ر نش//د بلكه حضور اين مجموع//ه در ج//دول پخش برنامههاي نوروز 96 س//يما، بسيار زود و نزديك به چهار ماه مانده به بهار 96 به صورت رسمي اعالم شد.

اع//الم خبر زودهنگام حضور اين مجموعه عروس//كي در برنامهه//اي نوروز 96 ابتدا دليلي براي خاتمه دادن به احتم//االت و اما و اگرهاي س//الهاي اخير »كالهقرمزي« تلقي ش//د؛ ام//ا و اگرهايي ك//ه با روي آنت//ن نرفتن اين مجموعه عروس//كي در بهار 69، شكلي پيچيدهتر به خود گرفت و به نظر ميرس//د همچنان هم تدبيري براي پايان آنها وجود ندارد.

در حالي كه عالقهمندان »كالهقرمزي« منتظر تماشاي اين مجموعه عروس//كي در نوروز 96 بودند، 21 اسفندماه سال 95 و در حالي كه تنها چند روز به تحويل سال باقي مانده بود، حميد مدرسي )تهيهكننده( از توقف توليد اين مجموعه براي نوروز خبر داد. او عدم حمايت مالي از سوي تلويزيون را دليل اين تصميم عنوان كرد.

محمدرض//ا جعفريجلوه، مدير ش//بكه دوس//يما در گفتوگويي كه با ايس//نا داش//ت، در واكن//ش به توقف توليد مجموعه »كالهقرمزي« و صحبتهاي تهيهكننده اي//ن مجموع//ه مبني بر عدم حمايت مالي صداوس//يما، اظهار كرد: در ش//بكه دو تمام تالشم//ان را كردهايم تا مجموعه جديد »كالهقرمزي« در نوروز 96 تقديم طيف گسترده عالقهمندان و مخاطبان مشتاق اين برنامه شود لك//ن با كمال تاس//ف زيادهخواهيه//اي بيوقفه عوامل توليد آنكه طي س//اليان به يك عادت تبديل شده، مانع از اين اس//ت و ميرود كه اين فرص//ت از ما و مخاطبان شبكه دريغ شود.

سازندگان »كالهقرمزي« حاال ميخواهند راهي جديد براي عرضه به عالقهمندان اين عروسك محبوب را تجربه كنند؛ راهي كه برخي ديگر از هنرمندان تلويزيون هم پس از اينكه با رسانه ملي به توافق نرسيدند، حداقل براي مدتي امتحان كردند. اما اين بار مش//كلي ديگر هم وجود دارد و آن، حق مالكيت اين عروسك قديمي است كه ميتواند آن را همچنان از دوس//تدارانش دور نگه دارد؛ اتفاقي كه طي ماههاي گذش//ته براي يكي ديگر از عروسكهاي محبوب تلويزيون هم رخ داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.