ضربه تحريم عربستان به صنعت گردشگري قطر

Jahan e-Sanat - - News - گردشگري

صنعت گردش//گري قطر تحت تاثير تحريم چند كشور عربي با كاهش چشمگير ش//مار گردشگر در ايام عيد فطر روبهرو شد.

به گزارش گلفنيوز، آمارگيري از پنج هتل بزرگ قطر در آغاز عيد فطر حكايت از نرخ اش//غال 57 درصدي اين هتله//ا دارد، در حال//ي كه اين اقامتگاهها در س//الهاي گذش//ته در چنين روزهايي مملو از گردش//گران سعودي و بحريني بود.

همچنين برآوردها نشان از آن دارد كه فرودگاه بينالمللي حم//د كه يك//ي از پرازدحامترين فرودگاههاي قطر اس//ت، در مقايس//ه با ماه ژوئيه س//ال گذشته با 76 درصد ظرفيت فعاليت ميكند كه اين به معناي از دس//ت دادن روزانه 27 هزار مسافر است.

بازديدكنندگان از س//اير كشورها عضو شوراي همكاري خليج فارس تقريبا نيمي از شمار گردشگران ورودي به قطر را تشكيلميدهندوبههميندليلتصميمكشورهايعربستان، امارات، بحرين و مصر مبني بر قطع روابط ديپلماتيك با قطر، ضربه بزرگي براي صنعت سفر و گردشگري اين كشور عربي محسوب ميشود.

با ادامه شرايط موجود و اعمال محدوديتها، دوحه در ماه آتي ميالدي نيز با ظرفيتي كمتر نسبت به سال گذشته به كار خود ادامه ميدهد، اين در حالي اس//ت كه پيش از تيره شدن روابط اين كشور با عربستان، اين كشور هر ماه ركوردهاي جديدي در جذب گردشگر ثبت ميكرد.

چندين كشور عربي به رهبري عربستان با تحريم اقتصادي و سياسي قطر خواستار تعطيلي شبكه خبري الجزيره، قطع روابط اين كشور با ايران و بستن پايگاه نظامي تركيه در اين كشور شدهاند و مقامات قطري نيز تاكنون با نامعقوالنه خواندن اين ادعاها درخواست آنها را رد كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.