شهيد بهشتي با برگزاري سالگرد عباس كيارستمي موافقت نكرد

Jahan e-Sanat - - News -

برگزاري مراسم رسمي سالگرد درگذشت عباس كيارستمي به دليل عدم همكاري مسووالن و حراست دانشگاه منتفي شد.

بهمن كيارستمي در گفتوگو با ايلنا، با اشاره به اينكه برگزاري مراسم سالگرد درگذشت عباس كيارستمي امكانپذير نشده است، گفت: »در پايان خردادماه با مسووالن دانشگاه شهيد بهشتي براي برگزاري مراسم سالگرد پدرم در مركز همايشهاي اين دانشگاه به توافق رسيديم و بر همين اساس از وزير بهداشت و روساي سازمانهاي نظام پزشكي و پزشكي قانوني براي حضور و سخنراني در اين مراسم دعوت كرديم اما چند روز بعد مسووالن دانشگاه مراسم را لغو كردند و دليل لغو مراسم نيز مخالفت حراست دانشگاه با برگزاري اين برنامه اعالم شد.«

او اضافه كرد: »ما آمادگي داشتيم در اين مراسم با حضور وزير بهداشت و معاونانش آخرين گزارش پيرامون پرونده پزشكي عباس كيارستمي مطرح و بررسي شود اما متاسفانه مسووالن دانشگاه به بهانههاي گوناگون مانند تعميرات و مخالفت حراست، اجازه برگزاري اين مراسم را ندادند.«

فرزند كيارستمي درباره اينكه آيا برنامه ديگري براي سالروز درگذشت عباس كيارستمي برگزار ميشود يا خير، گفت: »قصد نداريم برنامه ديگري برگزار كنيم زيرا براي ما مهم اين بود كه بعد از يك سال بررسي و كارشناسي، توضيحات دقيقي پيرامون پرونده پزشكي كيارستمي بيان شود. البته برخي عالقهمندان كيارستمي برنامههايي مدنظر دارند اما برنامهاي كه خانواده عباس كيارستمي قصد داشت برگزار كند باتوجه به عدم موافقت دانشگاه شهيد بهشتي؛ منتفي شده است.«

او ادامه داد: »در سالروز مرگ كيارستمي 14) تير( كتابي با عنوان »مرگ و ديگرهيچ«ازسوينشرنظرمنتشرخواهدشد.دراينكتابيادداشتهايعباس كيارستمي كه در زمان ساخت فيلم طعم گيالس در يك سررسيد نوشته شده بود، منتشر ميشود. اين يادداشتها درباره نگاه كيارستمي به زندگي و مرگ، كهنسالي و بيماري است و از آنجا كه تا امروز گزارش مستند و قابل انتشاري از آنچه در بيمارستان جم تهران گذشته و به مرگ كيارستمي انجاميده، ارائه نشده، تصميم گرفتيم در سالمرگ او، نگاه و برداشت خودش را از مرگ و بيماري منتشر كنيم. تمامي يادداشتها بدون هيچگونه دخل و تصرفي و عينا از اين سررسيد اسكن و با دستخط خودش در كتاب درج شده است.«

بهمنكيارستمياضافهكرد:»جزانتشاركتابدرسالمرگعباسكيارستمي، خانواده كيارستمي برنامه ديگري در چهاردهم تيرماه برگزار نميكنند.«

او ادامه داد: »مخالفت دانش//گاه با برگزاري مراس//م ما را مطمئن كرد كه همچنان ترجيح داده ميشود اين پرونده مسكوت بماند و گزارشي درباره آنچه در سال گذشته به مرگ كيارستمي ختم شد، ارائه نشود وگرنه با همكاري وزير بهداشت و دانشگاه علومپزشكي بستري فراهم ميشد تا در سالمرگ كيارستمي اين پرونده به سرانجام برسد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.