پرونده ثبت جهاني جنگلهاي هيركاني تدوين ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا - معاون ميراث فرهنگي كشور، بر ضرورت مشاركت سازمانها و كميتههايمرتبطدرتدوينپروندهثبتجهانيجنگلهايهيركانيتاكيد كرد. جلسه هماهنگي بين دستگاههاي سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري سازمان ميراث فرهنگي و كميته ملي يونسكو به منظور تصميمگيري درخصوص تدوين پرونده ثبت جهاني جنگلهاي هيركاني در دفتر معاونت ميراث فرهنگي كشور برگزار شد.

در اين جلسه محمدحسن طالبيان معاون ميراث فرهنگي كشور، فرهاد دبيري معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان محيط زيست، ناصر مقدس//ي قائممقام جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور، گزاني نماينده كميس//يون ملي يونسكو و ساير كارشناسان ارشد سازمانهاي مربوطه حضور داشتند. طالبيان با اشاره به اهميت پرونده جنگلهاي هيركاني در فهرست آثار طبيعي جهاني گفت: با توجه به اينكه ارزيابان يونسكو براي بررسي پرونده جنگلهاي هيركاني سال 2018 وارد كشور ميشوند الزم است تمامي فعاليتها و مقدمات تدوين پرونده با مشاركت دستگاههاي مربوطه انجام شود.

به گفته او در اين جلسه قرار شد كميته هماهنگي بين دستگاهها هر چه سريعتر برگزار شود. همچنين شوراي راهبري نيز براي تسريع روند پرونده ثبت جهاني جنگلهاي هيركاني و اجرايي كردن برنامههاي پالن مديريت مندرج در پرونده قبل و بعد از ثبت جهاني تشكيل ميشود.

معاون ميراث فرهنگي كشور افزود: زمان تعيين شده براي جمعبندي نهايي پرونده آبانماه سالجاري در نظر گرفته شده است و مرجع ملي ارسال پرونده و ساير هماهنگيهاي اداري به عهده سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري خواهد بود.

جنگلهاي هيركاني در حاشيه جنوبي و جنوب غربي درياي خزر و در دوكشورايرانوجمهوريآذربايجانبهمساحت55 هزاركيلومترمربعواقع شده و با قدمت 40 ميليون سال يكي از ارزشمندترين جنگلهاي جهان به شمار ميآيد و از آن به عنوان موزه طبيعي ياد ميشود.

واژه هيركان شكل يوناني نام گرگان بوده و سهم جمهوري آذربايجان تنها02 هزار هكتار در مقابل سهم دو ميليون هكتاري ايران از اين جنگل متعلق به دوره ژوراسيك است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.