عيسي سحرخيز به شش ماه حبس محكوم شد

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- وكيل عيسي سحرخيز از محكوميت موكل خود به شش ماه حبس به اتهام توهين به رييس قوهقضاييه خبرداد.

سيد محمود عليزاده طباطبايي از برگزاري دادگاه عيسي سحرخيز در هفته گذشته خبر داد و بيان كرد: آقاي سحرخيز در جلسه هفته گذشته به جرم توهين به رييس قوه قضاييه به شش ماه حبس محكوم شد.

او ادامه داد: ما معتقد بوديم اتهام ايشان مصداقي از جرم سياسي است و دادگاه بايد با حضور هيات منصفه برگزار شود در حالي كه دادگاه اعتقاد داشت كه جرم سياسي بودن ايشان بايد احراز شود. در واقع دادگاه معتقد بود كه انتقاد ايشان از رييس قوه قضاييه حالت شخصي داشته است.

وكيل عيسي سحرخيز يادآور شد: در مدت قانوني نسبت به اين حكم اعتراض كرده و درخواست تجديدنظر خواهيم داد.

عليزاده همچنين با تكذيب خبر به مرخصي آمدن محمدعلي طاهري اعالم كرد: به ما اطالع دادهاند كه در يكي دو هفته آينده جلسه دادگاه آقاي طاهر برگزار خواهد شد و از ما براي حضور در آن دعوت كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.