خداحافظ كروم!

Jahan e-Sanat - - News -

زمان//ي بود ك//ه كروم به عن//وان پادش//اه مرورگرها محسوب ميشد اما حاال اين شرايط دگرگون شده است. رقبا به كروم نزديك ش//ده و آن را از جايگاه خود به زير كشيدهاند!

ت//ا چندي پيش عقيده داش//تيم كه كروم بهترين مرورگر است اما حاال نظرها تغيير كرده است؛ اگر شما هم به برتري اين مرورگر اطمينان داريد ش//ايد بهتر باش//د كه تغيير عقيده دهيد. اگر اينترنت اكسپلورر را )به علت اس//تفاده ناخواسته در محيط كسبوكار( در نظر نگيريم، فايرفاكس مهمترين رقيب كروم در زمينه مرور صفحات وب محس//وب ميشود و استفاده از آن نيز در طول س//ال گذشته افزايش يافته به طوري كه از 7/7 درصد در آگوست سال 2016 به 12 درصد در ماه مي 2017 رسيده است.

چرا مردم به فكر بازگشت به فايرفاكس افتادهاند؟ من چند ماه است كه از اين مرورگر استفاده ميكنم و حاال ميتوانم بگويم كه فايرفاكس را به كروم ترجيح ميدهم. ش//ما چه نظري داريد؟ در ادامه مطل//ب داليل برتري فايرفاكس را بخوانيد، شايد متقاعد شويد كه زمان تغيير دادن مرورگر پيشفرضتان رسيده است! -1 فايرفاكس از نظر مصرف باتري بهتر است بس//ياري از كاربران اعتقاد دارند كه كروم سريعتر از فايرفاك//س صفحات وب را م//رور ميكند و اين ديدگاه واقعا درست است اما دليل اين موضوع به استفاده بيشتر ك//روم از پردازنده كامپيوتر برميگردد كه در نتيجه آن پردازش س//ريعتر و عملكرد روان تري حاصل ميش//ود و البته روي ديگر اين سكه، تخليه سريعتر باتري است. از اينها گذشته ميتوانيم صادقانه بگوييم كه فايرفاكس خيلي كندتر از كروم نيست!

گزارش مايكروسافت بر اساس اطالعات به دست آمده از كاربران ويندوز 10 نشان ميدهد كه در استفاده عملي، فايرفاك//س 31 درصد نيروي كمت//ري از كروم مصرف ميكند و اگر از لپتاپ استفاده ميكنيد اين موضوع به معناي فاصله طوالنيتر بين دفعات شارژ است.

اگر فايرفاكس و كروم را در زمينه مديريت استفاده از رم با هم مقايسه كنيم، چه نتيجهاي حاصل ميشود؟ براي انجام اين مقايسه هر دو مرورگر را اجرا ميكنيم؛ هر كدام به صورت جداگانه و بدون اجراي هيچ نرمافزار ديگر. اين كار را به ترتيب با باز كردن ‪10 5، 1،‬ و 15 تب انجام داديم و در همه اين حاالت مصرف رم را مقايسه كرديم. 1 تب- 2/49 مگابايت 5 تب- 3/265 مگابايت 10 تب- 2/533 مگابايت 15 تب- 3/748 مگابايت 1 تب - 3/116 مگابايت 5 تب - 6/376 مگابايت 10 تب- 0/437 مگابايت 15 تب- 4/518 مگابايت در اينجا دو نكته واضح اس//ت؛ هنگامي كه تبهاي كمي باز ميكنيد كروم رم بسيار كمتري مصرف ميكند و هنگامي كه تعداد تبها به بيش//تر از هش//ت ميرسد عملك//رد فايرفاكس بهتر اس//ت؛ در اين صورت اگر يك كاربر حرفهاي باشيد و گاهي بيش از 20 تب را همزمان اجرا كنيد فايرفاكس به مراتب بهتر خواهد بود.

-3 فايرفاك/س مفه/وم درك ميكند!

به گزارش آيتيرس//ان از لحاظ فني ميتوان گفت ك//هكرومبهنوع//ي باز(اس//ت چ//ون برپايه كروميوم قرار گرفته كه خودش بس//ياري از نرمافزارهاي مش//ابه كروم مانند

و راس//اختهاستامامفهوممتنباز واقعي چيزي بيشتر از اجازه دادن به ديگران براي استفاده از كدهاي شماست.

محمدمنصوردرسايت ميگويد:منبراي بيش از دو سال است كه به پروژه كروميوم كمك كردهام ام//ا ديگر انگيزهاي ب//راي اين كار ندارم به خاطر اينكه به يك پلتفرم بسته تبديل شده است. هرچند منبع باز است اما به وسيله يك سازمان بزرگ محافظت ميشود و اكثر تصميمگيريها و ترس//يم مس//يرهاي آينده در داخل سازمان انجام ميگيرد. گوگل كروم بيش از آنكه يك نرمافزار متن باز باش//د يك محصول تجاري بسته به نظر ميرسد. مدل متن باز كروم به اين صورت است: »كدهاي مرورگر اينجا هستند؛ هر كاري كه ميخواهيد انج//ام دهيد«. اين همان فرهنگ متن باز نيس//ت كه همه جا وجود دارد. اين روزها كمپانيها از هسته اصلي

سوءاس//تفاده ميكنند و اين موضوع غمانگيز اس//ت.از س//وي ديگر فايرفاكس يك نقشه راه عمومي و آشكار دارد كه با مشاركت تمام اعضاي كميته آن تعيين ميش//ود و بر اساس اين نوشتهها ميتوانيم مسير توسعه فايرفاكس در هشت ماه آينده را مشاهده كنيم؛ اين نوع از مش//اركت عمومي ويژگي اصلي يك نرمافزار متن باز واقعي است.

درسال4102موزيالبرايمحافظتازحريمخصوصي آنالينكاربرانسيستم رابااينشعار راهاندازي كرد:

مب//ارزه براي حفاظت از امني//ت دادهها- اطمينان و آگاهي دادن به مردم در مورد اينكه بدانند در هر جايي از وب، چه كساني به دادههاي آنها دسترسي دارند و در اين موارد حق انتخاب داش//ته باشند- امنيت بخشي از ماهيت موزيال است.

در س//ال 2015 بنياد موزيال منشور سازماني خود را منتشر كرد: در هر لحظه ميليونها كاربر آنالين هستند اما از سوي كمپانيها، توسعهدهندگان نرمافزاري و دولتها، كنترل و شفافسازي كافي درخصوص حفاظت از حريم خصوصي كاربران صورت نميگيرد. موزيال بهصورت موثر روي موضوع كليدي و حساس امنيت و حفاظت از حريم خصوصي كاربران در فضاي مجازي تمركز كرده است.

اگر ميخواهيد از جزييات بيشتري در اين رابطه آگاه شويد سياس//ت حريم خصوصي اين مرورگر را بخوانيد و بداني//د كه چ//ه اطالعاتي گردآوري ميش//وند و چه استفادهاي از آنها به عمل ميآيد.

حتي اگ//ر موزيال در ارتباط با امنيت كاربران كارايي الزم را نداشته باشد مسلما در برابر كروم برنده است؛ چون براساسآنچهميدانيمگوگليككمپانيجمعآوريكننده اطالعات كاربران است؛ آيا دوست داريد گوگل از عادات و رفتارهاي شما در مرور اينترنت آگاه باشد؟

-5 فايرفاكس اجازه شخصيس/ازي بيش/تري ميدهد

ميزان شخصيس//ازي مهمترين تفاوت فايرفاكس و كروم است. مرورگر كروم در سيستمعاملها و دستگاههاي مختلف يكسان است و جز پنهان كردن نوار ابزار يا حذف چند آيكون در نوار آدرس، تنها چيزي كه ميتوانيد تغيير دهيد چند اسكين در نوار عنوان و تبهاست.

با فايرفاكس ميتوان تغييرات بيشتري را تجربه كرد؛ در كنار تغييرات كلي در نماي ظاهري اين مرورگر ميتوانيد تمهاي بس//ياري را دانلود و نصب كنيد كه ظاهر آن را كامال متفاوت ميسازند. حتي ميتوانيد ظاهر و احساس مرورگرهاي ديگر را با تمهاي

تجربه كنيد. -6 فايرفاكس از اكستنشنهاي كروم پشتيباني ميكند موزي//ال ب//ا فايرفاك//س 48 اع//الم ك//رد ك//ه از به صورت پايدار پشتيباني ميكند. يك بينمرورگرهاس//تكه به توسعهدهندگان امكان ميدهد تا اكستنشن يا همان افزونههايي بسازند كه در مرورگرهاي مختلف قابل استفاده باشند.با اكستنشنهايكرومدر فايرفاكس نصب ميشوند. همه كاري كه بايد انجام دهيد نصب كردن

اس//ت؛ س//پس ميتواني//د از تمامي افزونههاي كروم در اس//تور اينترنت//ي آن بازديد كنيد؛ مشاهده ميكنيد كه دكمه تبدي//ل ب//ه ميشود. توجه داشته باشيد كه پشتيباني از با وجود پايدار بودن، هنوز در حال توسعه يافتن است و هرچند كه بسياري از افزونهها نصب ميش//وند، هنوز هم ممكن است تمامي آنها قابل نصب نباشند. پش//تيباني كامل از اين قابليت با ارايه و انتشار

بهعن//وان آخري//ن دلي//ل، تف//اوت ميان ك//روم و فايرفاك//س خيل//ي ناچيز اس//ت؛ يكي ممكن اس//ت سريعتر باشد و ديگري باتري كمتري مصرف كند اما از نظر كارايي هر دو عالي هستند؛ به عبارت ديگر هر كاري ك//ه در كروم انجام ميدهيد به احتمال زياد در فايرفاكس قابل انج//ام خواهد بود. ميخواهيد تبها، بوكماركها، پروفايلها و ساير چيزها را يكپارچهسازي كنيد؟بااستفادهاز بهتوسعه وبس//ايت ميپردازيد؟ يك مدير رمزهاي عبور براي حسابهايتان ميخواهيد؟ تمامي اين كارها در هر دو مرورگر قابل انجام هستند. درچهموارديكرومبهترازفايرفاكساست؟ هرچند ك//ه من به فايرفاكس عالقه دارم اما كروم را ه//م نصب كردهام چون م//واردي پيش ميآيد كه واقعا بهتر است. استريم فقطباكرومكارميكند. توسعه وب پيشرفته با كروم بسيار آسانتر است. كروم به ظاهر و سادگي بيش از آزادي عمل اهميت ميدهد و براي كساني كه اهل تكنولوژي نيستند، بهتر است.

اگر با پروفايلهاي گوگل يكپارچه شدهايد و براي حريم خصوصي خود اهميت زيادي قائل نيستيد، ميتوانيد از اكانتهاي گوگل براي تنظيم اكانتهاي مختلف كروم استفاده كنيد.

كروم س//هم بيش//تري از بازار دارد و با توجه به نفوذ موثر گوگل در توسعه تكنولوژيهاي وب، وبسايتها و اپليكيشنهاي تحت وب در كروم عملكرد بهتري دارند. براي مهاجرت آماده هستيد؟ آينده موزيال بس//يار روشن به نظر ميرسد؛ اين را به ياد بس//پاريد و ذهن خود را براي پذيرش آن آماده نگه داريد! البته اگر تصميم به استفاده از فايرفاكس گرفتهايد تمام//ي جنبههاي مثبت و منف//ي اين كار را هم درنظر داشته باشيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.