رایانههاي جهان زیر سلطه

Jahan e-Sanat - - News -

رايانهه//اي جهان يك بار ديگر مورد هجوم بدافزار ويروس//ي جديدي قرار گرفتهاند كه به گفته محققان از واناكري هم خطرناكتر است. اين حمله از اوكراين ش//روع ش//د و سپس در سراسر دنيا منتشر شده است.

رايانههاي سراسر جهان بار ديگر مورد هجوم يك ويروس جديدي به نام »پتيا« قرار گرفتهاند. اين در حالي اس//ت كه سيس//تمهاي كنترل اشعههاي راديواكتيو در چرنوبيل و همينطور يك كارخانه داروس//ازي در آمريكا با مش//كل روبهرو شده است.

اين حمله از اوكراين آغاز شد. نخست شبكه توزيع ب//رق، فرودگاه و بانك ملي اين كش//ور و ش//ركتهاي مخابراتي آن از بروز مشكالتي خبر دادند كه پس از آن سريع در سراسر اروپا منتشر شد.

ش//ركتهايي در نروژ، روس//يه، دانمارك و فرانس//ه نيز از بروز مشكالتي در سيستمهاي خود خبر دادند.

وي//روس يادش//ده سيس//تمهاي رايانهاي شركتهاي داروسازي »مرك شارپ« و »دوم« در آمريكا را نيز آلوده كرده است.

به گزارش مهر به نقل از سينت، اين ويروس از قرباني//ان ميخواهد تا مبلغي را بهعنوان باج به يك حس//اب ناش//ناس آنالين واريز كنند تا فايلهايش//ان دوباره قابل دسترسي شود. تا به ح//ال آمار دولت//ي حاكي از آن اس//ت كه 19 عمليات پرداخت به اين حساب ناشناس انجام شده است. رقم كل اين پرداختها بالغ بر هزاران پوند ميشود.

اين وي//روس رايانههاي//ي را در بزرگترين ش//ركت نفتي روس//يه، بانكه//اي اروپايي و فرودگاههاي اوكراين، هدف قرار داد.

برخي از قربانيان اين باجافزار در اوكراين اعالم كردند هكرها بعد از قفلكردن رايانهها درخواست 300 دالر باج كردند.

همچني//ن از قرباني//ان ديگر اي//ن باجافزار ميتوان به شركت كشتيراني دانمارك، شركت س//ازنده فلز ارواز روس//يه و شركت توليد مواد سينت گوبين فرانسه اشاره كرد.

قربانيان ديگر براساس اعالم رسانهها، نيروگاه هستهاي چرنوبيل، سيستمهاي متروي اوكراين و بانكهاي اوكراين بوده است.

اي//ن در حالي اس//ت كه محقق//ان امنيت سايبري هشدار دادهاند ويروس پتيا بزرگتر و خطرناكتر از ويروس واناكري است كه چندي قبل رايانههاي جهان را آلوده كرد.

موج جديد شيوع گسترده بدافزاري كه باعث ايجاد آشفتگي در اطالعات رايانهها ميشود باعث ايجاد اختالل در شبكههاي رايانهاي در سراسر جهان شده است.

به گزارش تسنيم، موج جديد شيوع گسترده يك بدافزار كه باعث ايجاد آشفتگي در اطالعات رايانهها ميش//ود و ظاهرا در اوكراين س//اخته شده است، روز سهشنبه باعث ايجاد اختالل در شبكههاي رايانهاي در سراسر جهان شد.

انتشار اين بدافزار در حالي است كه حمالت س//ايبري مش//ابهي طي ماه مي گذشته روي داد و باع//ث اخت//الل و توق//ف فعاليت برخي بيمارس//تانها، دفاتر و س//ازمانهاي دولتي و شركتهايچندمليتيدرجهانشد.كارشناسان در اينباره اعالم كردند اين حوادث ثابت ميكند برنامههاي رايانهاي آسيبزننده به چه سهولتي ميتوانند زندگي روزمره را دچار اختالل كنند.

بر اساس شواهد و آرمارها، اوكراين و روسيه بيشترين آسيب را از شيوع باجافزارهاي جديد ديدهان//د. باجافزارها، بدافزارهايي هس//تند كه پوش//ههاي موجود در رايانهها را قفل ميكنند و آنها را به شيوهاي غيرقابل بازيافت، كدگذاري ميكنند.

اين نرمافزارها سپس براي رفع اين مشكل، درخواس//ت پ//ول ميكنند. اي//ن بدافزارها در آمري//كا، رايانههاي ش//ركتهاي بزرگي مانند شركت داروسازي »مرك« و شركت »موندلز« را هدف قرار دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.