چوبلباسي كه بوي بد لباس را از بين ميبرد

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

پس از ش//يوع اوليه، س//رعت گسترش اين باجافزاره//ا كاهش پيدا كرد ك//ه علت آن نيز ت//ا حدي، ل//زوم وجود ارتباط مس//تقيم ميان رايانههاي موجود در شبكهها بود.

اين موضوع باعث محدود ش//دن س//رعت گسترش باجافزارهاي يادشده در مناطقي شد كه ارتباط كمتري با رايانههاي اوكراين داشتند.

سرچشمه گس//ترش اين بدافزار همچنان نامشخص است.

پژوهشگران در اينباره اعالم كردند شواهد به دست آمده از تحليل اين بدافزار نشان ميدهد س//ازندگان آن از كدهاي افشا شده از »آژانس امنيت ملي« آمريكا استفاده كردهاند.

اين موضوع باعث شكلگيري گمانهزنيهايي در اي//ن خصوص ش//ده كه حمالت يادش//ده با اس//تفاده از ابزارهاي انجام ش//ده اس//ت كه مالياتدهندگان آمريكايي بهاي آن را پرداخت كردهاند.

ويكتور زورا، مدير اجرايي ارشد شركت »انفو سيف« در كيف در اينباره گفت: گسترش اين ويروس در سراسر اروپا قابل مشاهده است و من از اين موضوع نگرانم كه بدافزار يادشده به تمام جهان آسيب برساند.

نخستين مورد مشاهده اين بدافزار در شركت »انفوسيف« اوكراين بود.

از جمله اهدافي كه ويروس يادش//ده به آن آسيب رسانده است، ميتوان به اداره نظارت بر تشعشعات در نيروگاه تعطيل شده »چرنوبيل« اوكراين اش//اره كرد. برخي ش//ركتهاي چند مليتي از جمله شركت حقوقي »دي الاي پايپر« و شركت كش//تيراني »اي. پي مولر- مرسك« دانمارك نيز قرباني اين حمالت شدند.

اما براساس آمارها بيش از 60 درصد حمالت اين بدافزار در اوكراين روي داد.

رتبه دوم قربانيان اين حمالت نيز به روسيه تعلق دارد كه بيش از 30 درصد حمالت در اين كشور روي داد.

كارشناس//ان امنيت س//ايبري در جهان در اينب//اره اع//الم كردند حمالت گس//ترده روز سهش//نبه داراي عنصري مش//ترك با حمالت بدافزار »واناكراي« در ماه گذش//ته است؛ اينكه در هر دو حمله از قفلهاي ديجيتالي استفاده شده است كه نخستين بار توسط آژانس امنيت ملي آمريكا ساخته شدهاند و سپس توسط يك گروه ناشناخته موس//وم به »شدو بروكرز« در فضاي مجازي منتشر شدند.

همچنين براساس اعالم كارشناسان، عامالن اين حمالت ممكن اس//ت عالوه بر باجگيري، انگيزههاي ديگري نيز داش//ته باشند كه هنوز ناشناخته است. فايرفاكس 57 پيشبيني شده است.

مهر- يك شركت ژاپني چوبلباسي ساخته كه بوي بد لباسها را طي پنج ساعت از آنها پاك ميكند.

به گزارش انگجت، شركت پاناسونيك چوبلباس هوشمندي ساخته كه با انتشار ذرات نانو با بار منفي در فضاي اطراف لباسها، بوي بد را از آنه//ا ميزدايد.اين گجت كه ‪Deodorant Hanger MS‬ نام گرفته طي بازهاي پنج ساعته از شدت بوي لباسها ميكاهد. اين شركت ژاپني ادعا ميكند چوبلباسي يادشده براي از بين بردن بوي دود، عرق و كباب بسيار كارآمد است!به هرحال اين چوبلباسي از فناوري به نام nanoe استفاده ميكند. ذرات نانو آنقدر ريز هستند كه چشم انسان نميتواند آنها را ببيند.پاناسونيك از اين ذرات در طيف وسيعي از دستگاهها مانند سشوار نيز استفاده كرده است. سيستم يادشده نيازمند يك منبع انرژي است. همچنين داراي كابل خاصي است كه به پريز متصل ميشود. اما دستگاه همچنين شامل چند باتري است.

دستگاه در حالت معمولي طي پنج ساعت بوي لباسها را از بين ميبرد. عالوه بر آن بوهاي شديد را طي هفت ساعت از لباس پاك ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.