فيسبوك ماهانه ميزبان دو ميليارد كاربر است

Jahan e-Sanat - - News -

كروم مجموعه گستردهاي از اكستنشنها را دارد اما فايرفاكس هم داراي افزونههاي منحصربهفردي است كه براي كاربران كروم در دس//ترس نيست. تعدادي از اين افزونهها تا اندازهاي خوب هس//تند كه بعد از استفاده از آنها نميخواهيد فايرفاكس را كنار بگذاريد.

بهترين مثالي كه به ذهن ميآيد اس//ت. اين اكستنش//ن نوار تب را به نوار جانبي تبديل ميكند و امكان ميدهد تمامي تبها را براس//اس يك سلسله مراتب مبتني بر سه شاخه سازماندهي كنيد. هيچ مرورگر ديگري اين قابليت را ندارد و اين اكستنشن يكي از داليل اصلي من براي استفاده از فايرفاكس است.

ايتيرسان-درحالحاضراگربگوييمفيسبوكاستانداردشبكههاي اجتماعي است، حرفي به گزافه نگفتهايم چراكه اين شبكه اجتماعي ماهانه ميزباندوميلياردكاربراست.اينخبرتوسطمديرعاملاجرايياينشركت، مارك زاكربرگ در صفحه رسمي فيسبوك خودش اعالم شد.

او در پست خود گفته است: از ديروز صبح جامعه فيسبوك رسما دو ميلياردي شد! ما در ارتباط جهانمان پيشرفت ميكنيم و حاال بياييد دنيا را به هم نزديكتر كنيم. همراهي با شما در اين سفر مايه افتخار است.

زاكربرگ در كامنتها اشاره كرده است كه اين شركت در اكتبر سال 2012 به مرز يك ميليارد كاربر رسيده بود و پنج سال زمان برده است تا اين مقدار دو برابر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.