كرهشمالي تلفن هوشمند ميسازد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- شركتي در كره شمالي يك تلفن هوشمند ساخته كه شباهت زيادي به آيفون دارد. به گفته اين شركت تمام بخشها و سيستمعامل اين موبايل در داخل كشور توليد شدهاند.به نقل از انكينيوز، شركتي در كره شمالي يك تلفن هوشمند داخلي ساخته و عرضه كرده است. اين تلفن شباهت بسيار زيادي به آيفون دارد! موبايل يادشده Jindallae3 نام گرفته و توسط شركت دولتي DPRK ساخته شده است.تصاوير اين موبايل با ويژگيهاي بهبود يافته و امنيتي به تازگي منتشر شده است. البته اطالعات ديگري از اين دس//تگاه غير از نام آن منتشر نشده است. شركت سازنده در گزارش خود اعالم كرده سيستمعامل اين موبايل به طور داخلي ساخته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.