وعدهدوردستبه7 میلیوناجارهنشین

Jahan e-Sanat - - News -

گروه مس/کن- وزارت راهوشهرس//ازی به تازگی وعده داده که بخشی از سهم اجارهبها در سبد معیشتی خانوار با اجرا شدن طرح »مسکن اجتماعی« تامین میشود. این طرح که بر تامین اجارهبها به صورت تسهیالت بانکی استوار است، قرار است پس از اتمام مسکن مهر اجرایی شود. بر همین اساس بانک مرکزی موظف شده تا نسبت به تعیین بانک عامل جهت تامین تسهیالت در س//قف مبلغ اعالمی اقدام کند. در طرح مسکن اجتماعی دو هدف تامین »واحدهای استیجاری« و »تس//هیل ساختوس//از« را نشانه رفته است؛ این اهداف از طریق »کمک به س//اخت مسکن استیجاری« و »پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرضالحسنه ودیعه مسکن« اجرا خواهد شد. با وجود تمام اما و اگرهای اجرای این طرح، اجرایی شدن آن برای اولینبار در کشور مدل تازهای از توسعه بازار مسکن را به نمایش خواهد گذاشت. حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی به تازگی از احتمال افزایش 10 تا 12 درصدی اجارهبها در سالجاری خبر داده و گفته است این سیاستها هزینه اجارهبها را در سبد معیشتی خانوار کاهش خواهد داد.

مظاهری//ان با این اظهارات هم نس//بت به افزایش اجارهبها »هش//دار« داده و هم با اعالم کاهش سهم اجارهبها با اجرای مسکن اجتماعی نسبت به پوشش اهداف این طرح »نذیر« داده اس//ت. همزمان با این وعدهه//ای مظاهریان، معاون بنیاد مسکن، به عنوان مجری این طرح اعالم کرده است که شروع آن )برای سال 96 و ساخت 100 هزار واحد( نیازمند تامین اعتبار 2400 میلیارد تومانی است؛ اعتباری که هنوز به بانکهای عامل ابالغ نشده است. حقشناس ای//ن را ه//م گفته که »بان//ک مرکزی تعیین خواه//د کرد که کدام بانکها، بانک عامل این طرح باش//ند بنابراین اگر محدود به یک بانک باشد قطعا بانک مسکن تنها بانک عامل طرح مسکن اجتماعی خواهد بود.«

معاون مس//کن وزی//ر راهوشهرس//ازی در گفتوگ//و با پایگاه خبری این وزارتخانه گفته است: در قالب مسکن اجتماعی برای دهکهای پایین جامعه، یکس//ری سیاستهای حمایتی در نظر گرفته میشود تا بتوان سهم اجارهبها را از س//بد خانوار کاهش داد. حامد مظاهریان درباره وضعیت اجارهبها و بازار معامالت مسکن در سالجاری، سیاستگذاریها و برنامههایی که در ای//ن رابطه وجود دارد نکاتی را ارایه کرد و گفت: براساس نتایج آخرین سرشماری (95) آمار اجارهنش//ینی در مناطق شهری به 36/8 درصد افزایش یافته است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی با اشاره به اینکه آمار اجارهنشینی در دنیا از آمار ایران باالتر اس//ت و ایران از این نظر در وضعیت نامناسبی قرار ندارد، افزود: اجارهنشینی فینفسه به عنوان وضعیت نامطلوب به ش//مار نمیرود. اکثریت گس//تردهای از جوانانی که دارای شغل بوده و قصد تشکیل خانواده دارند طبیعتا ابتدا در مسکناجارهایساکنمیشوندوپسازچندسال و به دنبال افزایش سپردههای خود و با دریافت تسهیالت برای خرید واحد ملکی اقدام میکنند. میزان تس//هیالت باید به میزانی باشد که بتواند پنجاه تا هشتاد درصد از قیمت واحد مسکونی الگو را تامین نماید.

معاون وزیر راهوشهرس//ازی با تاکید بر آنکه در مورد اجاره، باید ثبات قیمتها و تناس//ب با درآمدهای خانوارها را مدنظر قرار داد، گفت: اگر چه س//وددهی بازار اجاره برای صاحبان امالک، چیزی در حدود شش درصد است که پایینتر از سوددهی در دیگر بازارها است، با این حال به نظر میرسد در بازار اجارهبها، زمینهای برای افزایش ش//دید اجارهبها وجود ن//دارد و از این منظر، در شرایط بحرانی قرار نداریم.

وی یکی از عوامل تاثیرگذاری را که به تعادل در بازار مس//کن کمک میکن//د، اقتصاد کالن عنوان و تاکید کرد: اجارهبها قاعدتا باید بر مبنای نرخ تورم افزایش پیدا کند. اجارهبها از سه آیتم شامل قیمت ملک، میزان بهره بانکی و تورم تاثیر میپذیرد. خوشبختانه در طی چند ساله اخیر، تورم کنترل ش//ده و به حدود 10 درصد کاهش یافته، قیمت مسکن رشد کمی در حدود شش درص//د را تجربه ک//رده و در نتیجه دوران ثبات قیمت مسکن را پشتسر میگذاریم. مظاهریان یکی از چالشهای حال حاضر بازار اجارهبها را نرخ باالی بهره بانکی برشمرد و گفت: به دلیل آنکه نرخ بهره بانکی در کشور ما باالست، این وضعیت برای مالکان و مستاجران، اختالل ایجاد میکند زیرا عموما مالکان با انتظار س//ودآوری وارد بازار اجاره شده و در این وضعیت، نرخ سود بهرهبانکی تعیینکنندهمیشود.

ای//ن مقام مس//وول ادام//ه داد: آمار باالی خانهه//ای خالی در کش//ور ک//ه در حدود دو میلیون و 600 هزار خانه در سراسر کشور است کمک میکند تا بازار تقاضا را به تعادل برساند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی گف//ت: قاعده این اس//ت که ن//رخ اجارهبها بر اساس تورم باال برود. پیشبینی ما این است که امسال حدود 10 تا 12 درصد افزایش اجارهبها داشته باشیم. بیشتر از این مقدار، خواستههای نامعقولی اس//ت که برخی از مالکان دارند و با توجه به گزینههایی که برای مستاجران وجود دارد، میتوانند تقاضاهای غیرمنطقی برخی از مالکان را رد کنند.

وی افزود: اتحادیه بنگاههای امالک قیمتها را رصد میکند و اگر فردی قیمتی غیر از عرف را تقاضا کند، ورود پیدا کرده و کنترلهای الزم انجام میش//ود. به نظر میرس//د بازار اجارهبها، بازاری که بخواهد افزایش شدید قیمتی داشته باشد، نیست. مظاهریان تصریح کرد: توصیهام به مالکان و مس//تاجران این است که انتظار بازار را مدنظر قرار دهند و از افزایش بیش از 10 تا 12 درصدی اجارهبها تبعیت نکنند. مشکالتتعزیراتیشدناجارهبها مع//اون وزی//ر راهوشهرس//ازی در ادام//ه تعزیراتیشدن اجارهبها را غیرممکن و انجامناپذیر دانس//ت و گف//ت: تعزیراتیش//دن اجارهبها نه انجامپذیر اس//ت و نه قابل توصیه. امکان ندارد دولت بتوان//د در تمام قراردادهایی که دو طرف معامله میخواهند انجام دهند حضور داشته باشد و قیمتگذاری کند. از یک سو تعزیراتی کردن اجارهبها امکانپذیر نیست و بر فرض اجرایی شدن به غیرشفاف شدن قراردادها منجر خواهد شد. از س//وی دیگر و با فرض موفقیت تعزیراتی شدن اجاره، مالکان تشویق به خروج از بازار اجاره شده و با انتقال سرمایه خود به بازارهای موازی در عمل کمبود عرضه واحدهای اجارهای رخ خواهد داد که خود عاملی برای افزایش اجارهبها خواهد بود.

مظاهریان با تاکید بر اینکه سیستم نظارتی در کوتاهمدت شاید پاسخگو باشد اما در درازمدت به ضرر مستاجران است، گفت: نظارتی که در حال حاضر وجود دارد و موردنظر وزارت راهوشهرسازی اس//ت، شفافیت بازار و کافی بودن میزان عرضه و تقاضاس//ت. در حالحاضر می//زان واحدهای مسکونی در کش//ور به اندازه تقاضا وجود دارد. بنابراین خری//دار و مالک در فضای رقابتی و به نفع خریدار و مس//تاجر، میتوانند وارد این بازار ش//وند و این مهمترین کاری اس//ت که از بازار میتوانیم انتظار داشته باشیم. موجودی به اندازه کافی است و باید شرایط شفافیت برای انتخاب دو طرف نیز فراهم شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی تاکید کرد: مالی//ات یکی از مهمترین ابزار برای اجرای سیاس//تهای دولتهاست و این ابزارها در کشور ما نیز به کار گرفته میشود. از امسال مالیات بر خانههای خالی وصول میشود که در حقیقت از ابتدای سال 59، خانههایی که خالی بودند، مشمول مالیات میشوند. اخذ مالیات از خانههایخالی س//بب میشود امالک بیشتری وارد بازار اجاره شوند که این خود کمک میکند تا نرخها نیز تعدیل شوند. 7 میلیون اجارهنشین مظاهریان با اش//اره به اینکه در حال حاضر بیش از هفت میلیون خانوار اجارهنشین در کشور وجود دارد، گفت: آن چیزی که ما رصد میکنیم و پیشبینی از بازار معامالت مس//کن، افزایش نهایت//ا 12 درصدی نرخ اجارهبهاس//ت. وزارت راهوشهرسازی برنامهریزی مسکن کشور را برعهده دارد و با در نظر گرفتن موجودی مسکن، میزان خانوار و نیازهای خانوار و روابط اقتصادی بین آنها با مسایلی که در اقتصاد کالن کشور وجود دارد، تعادل برقرار میکند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی در م//ورد سیاس//تها و برنامهه//ای وزارت راهوشهرس//ازی در حوزه تعادل در بازار اجارهبها برای اقش//ار کمدرآمد گفت: از آنجایی که بازار اجارهبها بازاری رقابتی اس//ت، برنامه دولت این است تا بتواند اقشار ضعیف و کمدرآمد را حمایت کند. تجربه جهانی در این رابطه که در ایران نیز شروعشده،تحتعنوانمسکناجتماعیشناخته میشود.درقالبمسکناجتماعیبرایدهکهای پایین جامعه، یکسری سیاستهای حمایتی در نظر گرفته میش//ود تا بتوان سهم اجارهبها را از سبد خانوار کاهش داد.

وی ادامه داد: اجرای طرح مس//کناجتماعی از ابتدای س//ال 96 آغاز ش//ده است تا بر اساس آن سالی 100 هزار واحد مسکونی به مدت پنج سال در سراسر کشور برای اقشار کمدرآمد تامین ش//ود به این معنا که طی پنج سال قرار است تا 500 هزار خانوار از مس//کن اجتماعی بهرهمند ش//وند. مظاهریان یادآور ش//د: مجری مسکن اجتماعی، بنیاد مس//کن انقالب اسالمی است و سایر دستگاهها نیز وظایفشان بر اساس مصوبه دولت مشخص شده است. وزارت راهوشهرسازی در مواردی که الزم است، زمین را تامین خواهد کرد و تامین بودجه نیز برعهده س//ازمان برنامه و بودجه اس//ت و بانک مرکزی و بانک مس//کن نیز در اجرای طرح مس//کن اجتماعی، هر کدام وظایف مش//خصی دارند. این میتواند به اقشار کمدرآمد کمک کند تا بار کمتری از اجاره را بر دوش داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.