تشریح عملکرد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت آبفار گلستان در این مراسم گفت: روستای حسینآباد دلند با مشکل کمبود آب مواجه بود که این شرکت در راستای رفع این مشکل اقدام به مطالعه و طراحی و عملیات حفریک حلقه چاه در این روستا کرده است. وی تصریح کرد: برای حفر این چاه مبلغ پنج میلیارد ریال اعتبار نیاز بوده و همچنین برای تکمیل این پروژه که شامل اجرای خط انتقال و شبکه توزیع و احداث مخزن ذخیره است 51میلیارد ریال اعتبار دیگر نیز مورد نیاز است. وی اظهار داشت: با اتمام این عملیات 113 خانوار با جمعیتی بالغ بر 473 نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار میشوند.

عملکرد مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال5931 تشریح شد. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایالم مهمترین فعالیتها و عملکرد این مجموعه در سال 1395 را تشریح کرد. به گزارش »جهان صنعت« محمدرضا سپهر در رابطه با این عملکرد و اقدامات اظهار کرد: این مجموعه در حوزه اخبار منتشره در نشریات، خبرگزاریهای سطح استان و کشور فعالیتهای چشمگیری داشته که مهمترین آنان عبارت از اخبار تولیدی در روزنامهها و هفتهنامههای محلی به تعداد674 خبر، اخبار تولیدی در خبرگزاریها و سایتهای خبری به تعداد 375 خبر از 10 خبرگزاری استانی، اخبار تولیدی در سایت وب دا دانشگاه علوم پزشکی ایالم به تعداد 747 خبر و همچنین چاپ ماهنامه ایالم سالمت به تعداد 11 شماره در طول سال59 بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.