تمدید گواهینامه بینالمللی آزمایشگاه شرکت آب و فاضالب مرکزی

Jahan e-Sanat - - News -

نصیری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت: با پیشبینی هواشناسی مبنی بر گرمتر شدن هوا به میزان یک درجه نسبت به سنوات گذشته و توجه به عملکرد مطلوب و مناسب عملیاتی در رفع ضعف ولتاژ و نصب ترانسفورماتورها، تعادل بار و کاهش شعاع تغذیه پستهای توزیع، بار پنهان به علت استفاده مشترکین از وسایل سرمایشی آشکار خواهد شد. لذا الزم است آمادگی، هوشیاری و تدبیر مناسب برای رشد بار در مدیریتهای توزیع و واحدهای عملیاتی ایجاد شود. وی با اشاره به طرح مسایل و مشکالت و تصاویر معایب شبکه توسط معاونت بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت افزود: نیاز است در بعد رفتاری نیروهای سیمبان و بازیابی، آموزش و توانمند کردن نیروی انسانی برنامهریزی و بررسی شود و لوازم و تجهیزات مناسب و کافی در اختیار نیروهای عملیاتی قرار گیرد، وقتی شبکه با صرف هزینه به صورت مانورهای گروهی و عملیات پیمانکاری به صورت استاندارد میشود نباید با تکرار اشتباهات گروههای تعمیراتی و اتفاقاتی مجددا به غیراستاندارد تبدیل و هزینه مجدد متوجه شرکت شود.

عبدالرضا خلیلي، مدیرعامل ش//رکت آب و فاضالب استان مرکزی از تمدید گواهینامه بینالمللی آزمایش//گاه ش//رکت متبوع خود خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی وی افزود: در سومین ممیزي مراقبتي آزمایشگاه مرکزي، این شرکت براي بار س//وم موفق به تمدید گواهینامه استاندارد بینالمللي سیستم مدیریت آزمایشگاه 17025:2012وزیا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.