900 کیلومتر آزادراه در دست ساخت

Jahan e-Sanat - - News -

معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: در حال حاضر حدود 900 کیلومتر آزادراه در دست ساخت است و قرارداد احداث 500 کیلومتر آزادراه جدید نیز به امضا رسیده است. به گزارش »جهان صنعت« به نقل از وزارت راهوشهرسازی، سید حسین میرشفیع با اشاره به آخرین وضعیت آزادراههای کشور اظهار داشت: قرارداد آزادراه مشهدقوچان با آستان قدس رضوی به زودی نهایی میشود و این پروژه قرار است ابتدا حدفاصل مشهد تا چناران در دست ساخت قرار گیرد. همچنین آزادراه حرم تا حرم که قطعه اول آن حدفاصل قم- گرمسار با مشارکت قرارگاه خاتماالنبیا به بهرهبرداری رسیده بود، در قطعات گرمسار- سمنان و سبزوار- نیشابور- مشهد در دست اقدام قرار خواهد گرفت که منجر به کوتاه شدن طول 40 کیلومتری مسیر مشهد میشود.وی افزود: همچنین آزادراه تبریز- مرند- بازرگان که طبق قرارداد جدید توسط بخش خصوصی داخلی در دست ساخت قرار دارد، بر اساس پیشبینیهای اولیه قطعه اول این آزادراه حدفاصل تبریز- صوفیان در سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید. معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل در ادامه با اشاره به آزادراه پارسیان- المرد اظهار کرد: مصوبه هیاتوزیران درباره این آزادراه اخذشده است و قرارداد آن به زودی نهایی خواهد شد. این آزادراه باعث ایجاد دسترسی و ارتباط بین جنوب استان فارس و هرمزگان میشود.

عضو هیاتمدیره ش//رکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل در ادامه بیان داش//ت: قرارداد اجرایی آزادراه کنارگذر س//یرجان و کنارگذر اراک نیز به زودی امضا میشود. معاون ساخت و توسعه آزادراهها همچنین به آزادراه بندر شهید رجایی- ایسین- تونل شهید میرزایی نیز اشاره کرد و گفت: این پروژه نیز بخشی از کریدور بندرعباس- تهران است و هماکنون در مرحله آزادسازی مسیر در حال انجام است و پس از امضای قرارداد سرمایهگذاری عملیات اجرایی شروع خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.