اتصال مسکن مهر به آب شرب تاپایان تیرماه

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر امور آبفای ماسال از آبرسانی به 96 واحد مسکن مهر معلوالن این شهرستان خبر داد.

حامد حس//ننژاد، با اشاره به طول شبکه آبرسانی در مس//کن مهر اظهار داشت: جهت آبرس//انی به 96 واحد مس//کن مهر در ش//ش بل//وک 16 واح//دی، 5050 متر لولهگذاری در اقطار مختلف باید اجرا شود.وی همچنین افزود: با بهرهبرداری از این پروژه عالوه بر بهرهمندی 96 واحد مس//کن مهر معلوالن از آب شرب بهداشتی، فشار ش//بکه توزیع آب سه هزار خانوار داخل شهر نیز تقویت خواهد شد.

مدیر امور آبفای ماس//ال برآورد اجرای این پروژه را 295 میلیون تومان از محل اعتبارات عمرانی عنوان کرد و یادآور شد: این پروژه 31 تیرماه به بهرهبرداری خواهد رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.