تاکید بر لزوم ارتقای کیفیت سیستمها

Jahan e-Sanat - - News -

اولیننشستخبریرسولآموئی،مدیرمخابراتمنطقهگیالنبه مناسبتفرارسیدنعیدسعیدفطربرگزارشد.آموئیدرایننشست بهتشریحعملکردمخابراتگیالنپرداخت.ویبااشارهبهعملکرد حوزه ارتباطات سیار در سطح استان و ارتقاء سیستم 2G به G3و 4G گفت:همکارانمدرحوزهارتباطاتسیارپیگیرفعلوانفعاالت سیستمهاهستند.هدفماارتقایسیستمهاازوضعیتخوببهعالی است.چنانکههماکنوندرسطحاستان229 سایت512،2G سایت 3G 327و سایت 4G درحالسرویسدهیبهمشتریانهستند. برایاینکهبهمشتریانسیستموخدماتبهتریارائهدهیمنیازمندپیگیریشدیدوفعالیتمضاعفهستیم.باید بگذاریممردماستانازاینتکنولوژیهایجدیدبینصیبنمانند.بههمینمنظوردرتالشهستیمتعدادسایتهارا افزایش دهیم که در این راستا با مشکالتی مواجهیم که نیازمند همکاری سایر دستگاهها و به خصوص شهروندان و هماستانیهایعزیزهستیم.درشهررشتوسایرنقاطاستاندر04 نقطهمانندبلوارگیالن،بلوارسمیه،گلباغنماز و منظریه ...و با معضل ارتباطی به دلیل عدم وجود مکان مناسب برای نصبBTS مواجههستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.