افتتاح4 پروژهزیرساختی

Jahan e-Sanat - - News -

با حضور جهانگیری معاون اول رییسجمهور چهار پروژه زیرساختی و تولیدی با اعتبار143 میلیارد ریال در منطقهآزادانزلیافتتاحمیشودوموردبهرهبرداریقرارمیگیرد.

رضا مس//رور، رییس هیات مدیره و مدیرعامل این س//ازمان در خصوص بخشهای مختلف برنامه حض//ور اس//حاق جهانگیری معاون اول رییسجمه//ور در این منطقه اظهار داش//ت: در جریان بازدید معاون اول رییسجمهور از فاز تجارت و گردش//گری و بخشهای صنعتی و بندری این منطقه، طرح توسعه بزرگترین مجموعه ورزشهای ساحلی شمال کشور، بلوار دسترسی به مجتمع بندری کاسپین بهرهبرداری و برج مراقبت دریایی این مجتمع بندری وهمچنین یک واحد صنعتي تولید انواع پارکت و لمینت افتتاح میشود. وي با بیان اینکه با حضور معاون اول رییسجمهور برج مراقبت دریایي مجتمع بندري کاسپین به ارتفاع 5/38 متر و با سطح زیربناي 2370 متر مربع در هفت طبقه با صرف هزینه 55 میلیارد ریال مورد بهرهبرداري قرار ميگیرد خاطرنشان کرد: ساختمان برج مراقبت و امور دریایي از مهمترین بخشهاي هر مجتمع بندري است که از اهم وظایف و کارکردهاي آن ميتوان به کنترل ترافیک و تردد شناورهاي دریایي و نظارت بر ایمني دریایي و تامین امنیت شناورها و پوشش رادیویي آبهاي ساحلي به صورت شبانهروزي اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.