منع دولت و شهرداری از مداخله در ساختوسازهای اطراف حرم رضوی

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت راهوشهرسازی- مدیرعامل شرکت عمران بهسازی شهری ایران از ارجاع طرح تجدیدنظر نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم امام رضا )ع( به شورای عالی شهرسازی و معماری خبر داد. محمدسعید ایزدی درخصوص طرح تجدیدنظر نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی اعالم کرد: ش//ورای عالی شهرس//ازی و معماری در زمان بررسی طرح جامع ش//هر مشهد مقدس در سال 39، شرکت عمران و بهسازی شهری را مامور کرد تا ضمن توجه به مواردی خاص طرح تجدیدنظری برای نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی تهیه و به شورای عالی اعالم کند.

ایزدی در ادامه اضافه کرد: سالها بود اعتراضات جوامع تخصصی، جامعه روحانیت و اشخاص با نفوذ در مشهد نسبت به ساختوسازهای اطراف حرم و خدشهدار شدن هویت و شأن این قلمرو گوشزدهایی میکردند تا درنهایت در دولت یازدهم شرایط رسیدگی به این مسایل فراهم و مقدمات تهیه طرح تجدیدنظرانجامشد.معاونوزیرراهوشهرسازیدرادامهباتاکیدبراینکهشرکت عمرانبهسازیشهریایرانپسازصدوراینماموریتنسبتبهانتخابمشاور، موادقراردادوتهیهطرحاقدامکرد،گفت:دراینزمانپسازگذشتیکسال و پیش از اعالم طرح نهایی فرآیند هماندیشی و گفتوگو با جوامع مختلف را آغاز کرده و جزئیات آن را به بررسی گذاشتهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.