اتصال 4 گوشه ترکیه با قطارهای فوق سریع

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- وزیر حملونقل، دریانوردی و ارتباطات ترکیه با اشاره به پایان ساخت هزار و 213 کیلومتر راهآهن سریعالسیر اعالم کرد که ساخت سه هزار کیلومتر دیگر آن نیز ادامه دارد. احمد ارسالن در گفتوگو با آناتولی افزود: »چهار گوشه ترکیه را با قطار سریعالسیر و فوق سریع ب//ه یکدیگ//ر وصل میکنیم. عالوه بر کارهای انجام ش//ده و در حال انجام، کار طرحریزی پنج هزار و 277 کیلومتر راهآهن سریعالسیر و فوقسریع دیگر نیز ادامه دارد.«ارسالن با اشاره به سرمایهگذاری 11/3 میلیارد لیری در حوزه راهآهن در سالجاری ادامه داد: »بخش بزرگی از سرمایهگذاریها در این حوزه را به راهآهن سریعالسیر و فوقسریع اختصاص دادهایم.« وی پروژه خط آهن فوقسریع آنکارا- سیواس را از مهمترین حلقههای خط آهن قارص-تفلیس- باکو و پروژه خط آهن پکن تا لندن ارزیابی کرد و گفت: »پیشبینی میکنیم که این پروژه نیز در سال 2018 به پایان برسد. 75 درصد از کارهای زیربنایی این پروژه که مس//یر آنکارا تا س//یواس را به 405 کیلومتر کاهش خواهد داد، به اتمام رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.