آمادگی برای حمایت ویژه از سرمایهگذاران

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی در بازدیدی از شرکت گام اراک بر سیاستهای کالن کشور در خصوص توسعه سهم انرژیهای جدید تاکید کرد. وی در این بازدید با اعالم آمادگی برای حمایت ویژه از سرمایه گذاران گفت: با توجه به ظرفیتهای اس//تان در حوزه ساخت و توسعه زیرس//اختهای انرژیهای جدید امید است به همت صنعتگران استان شاهد توسعه سرمایهگذاری در حوزه تولید در این بخش باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.