شفافسازي 3 ماهه »وهور«

Jahan e-Sanat - - News -

اين روزها قيمت اوراق تس//هيالت مسکننسبتبهاواخرخردادماهگذشته اندكي افت كرده است. زوجهاي تهراني ميتوانندباخريد61 ميليونو005 هزار تومانتسهبرايگرفتنوام011 ميليون توماني مسکن اقدام كنند. به گزارش ايسنا، در معامالت اين روزهاي فرابورس، بيشترينقيمتاوراقتسهيالتمسکن مربوط به امتياز تسه مهرماه 1394 به قيمتتقريباهربرگ67 هزارتومانبود و در طرف مقابل اوراق تس//ه بهمنماه ،1393 ب//ا قيمت 73 هزار و 500 هزار تومان كمترين قيمت را از آن خود كرد. زوجهاي تهراني با خريد 200 برگ از اوراق تسهيالت مس//کن ميتوانند تا سقف 100 ميليون تومان وام دريافت كنندكهبهاينمبلغ01 ميليونتومان وام جعاله تعلق ميگيرد. با اين حساب براي دريافت 100 ميليون تومان وام با قيمت هر برگ تقريبا 75 هزار تومان، زوجهاي تهراني بايد 15 ميليون تومان اوراق بخرند. اين مبلغ با احتساب 10 ميليون تومان وام جعاله كه بابت آن بايد 20 برگ بهادار با قيمت يك ميليون و 500 ه//زار تومان از اوراق تس//هيالت مسکن را خريداري كنند، در مجموع باي//د 16 ميلي//ون و 500 هزار تومان صرف خريد 220 اوراق شود. همچنين زوجهاي غير تهراني كه در شهرهايي با جمعيتبيشتراز002 هزارنفرزندگي ميكنند،ميتوانندتاسقف08 ميليون تومان وام بگيرند. براي گرفتن اين مبلغ بايد061 ورقبهادارخريداريكنندكه بااينحساببايد21 ميليونتومانبابت خريد اين اوراق بپردازند و با احتساب يك ميلي//ون و 500 هزار تومان اوراق وام جعال//ه بايد در مجموع براي خريد اوراق مبل//غ 13 ميلي//ون و 500 هزار تومان پرداخت كنند. زوجهاي ساكن در س//اير مناطق غي//ر از دو مورد ذكر شده در باال، ميتوانند براي گرفتن 60 ميليون تومان وام مس//کن 120 برگ بهادار خريداري كنند كه با قيمت هر برگتقريبا57 هزارتومانبايد9 ميليون تومانبابتخريداين021 برگبپردازند كه اين مبلغ ب//ه عالوه يك ميليون و 500 هزار توماني كه براي اوراق مربوط به وام جعاله پرداخت خواهند كرد، بايد در مجم//وع 10 ميلي//ون و 500 هزار تومان صرف هزين//ه 120 برگ اوراق تس//ه كنند. الزم به توضيح اس//ت كه مجردهاي تهراني نيز ميتوانند تا سقف 60 ميلي//ون تومان و غيرزوجهايي كه در مراكز اس//تانهاي باالي 200 هزار نفر جمعيت سکونت دارند تا سقف 50 ميليون تومان و در نهايت غيرزوجهاي س//اكن در س//اير مناطق تا سقف 40 ميليون تومان وام دريافت كنند كه به ترتيب هر كدام بايد ‪100 ،120‬ و 80 برگ بهادار اوراق تسهيالت مسکن را از فرابورس خريداري كنند. با اين حساب مجردهاي تهراني بايد براي خريد اين اوراق 9 ميليون تومان، افراد س//اكن در مراكز اس//تان باالي 200 هزار نفر جمعيتبايدمبلغهفتميليونو005 هزار تومان و ديگر افراد بايد مبلغ شش ميليون توم//ان پرداخت كنند. البته مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان هم بابت خريد 20 ورق براي وام جعاله بر اين مبالغ اضافه ميشود.

گروه بورس- شاخص فرابورس در بهارامسال2/3 درصدرشدوارزشبازار فرابورس 3/1 درصد افزايش را به ثبت رسانده است. نگاهي به كارنامه فرابورس در بهار امس//ال نشان ميدهد طي 59 روز معامالتي تعداد 26 ميليارد و 709 ميليون ورقه بهادار در دو ميليون و 14 هزار نوبت ب//ه ارزش 101 هزار و 898 ميلياردريالدربازارهايفرابورسخريدو فروش شده است كه به ترتيب از افزايش 18 و يك درص//دي و افت 9 درصدي حجم، دفعات و ارزش معامالت فرابورس نس//بت به مدت مش//ابه سال گذشته حکاي//ت دارد. اين گ//زارش ميافزايد: شاخص فرابورس هم در اين مدت، 3/2 درصد رش//د و ارزش بازار فرابورس نيز 3/1 درصد افزايش را به ثبت رس//انده اس//ت. همچنين بازار اول فرابورس در س//ه ماه نخست امسال تغيير مالکيت دو ميلي//ارد و 181 ميليون ورقه بهادار بهارزشچهارهزارو169 ميلياردريال و بازار دوم مبادله هفت ميليارد و 901 ميليون ورقه بهادار به ارزش 23 هزار و 136 ميليارد ريال را به خود ديدند كه اين ارقام به ترتيب بيانگر افت 23 و 15 درصدي حجم و ارزش معامالت در بازار اولورشد4/0درصديحجموكاهش 20 درصدي ارزش معامالت بازار دوم در مقايسهبامدتمشابهسالگذشتهاست. اين گزارش ميافزايد: در بازار ابزارهاي مالي نيز تعداد 44 ميليون اوراق بدهي ب//هارزش34 هزارو004 ميلياردريال معامله ش//ده است كه از افت 20 و 18 درصدي حجم و ارزش معامالت اين بازار دربهارامسالنسبتبهمدتمشابهسال گذشتهحکايتميكند.افزونبراينبالغ بر 215 ميليون صندوق سرمايهگذاري قابل معامله ب//ه ارزش 2704 ميليارد ريالو5/3ميليونورقهگواهيتسهيالت مسکن )تسه( به ارزش 2573 ميليارد ري//ال در اين مدت در اين ب//ازار مورد معامله قرار گرفته است كه نشان از افت 60 درصديحجمو24 درصديارزش معامالتصندوقهايسرمايهگذاريقابل معاملهورشد51 درصديحجموپنج درص//دي ارزش معامالت اوراق گواهي تسهيالت مس//کن دارد. از سوي ديگر، حجم و ارزش معام//الت اوراق گواهي تسهيالت مسکن)تس//ه( در خردادماه امسالنسبتبهمدتمشابهسالگذشته بهترتيب13 و71 درصدافزايشداشته اس//ت. نگاهي به كارنام//ه فرابورس در سومين ماه امسال نشان ميدهد طي 21 روز معامالت//ي تعداد 11 ميليارد و 618 ميلي//ونورقهبهاداردر756 هزار نوبت به ارزش 34 هزار و 484 ميليارد ريال در بازارهاي فرابورس خريد و فروش ش//ده است كه به ترتيب از افزايش 13 درصدي حجم و افت 13 و 7 درصدي ارزش و دفعات معامالت فرابورس نسبت به مدت مش//ابه سال گذشته حکايت دارد. همچنين ميانگين حجم و ارزش معامالت فرابورس در روزهاي معامالتي خرداد امس//ال به ترتيب 553 ميليون ورقهو2461 ميلياردريالبودهاس//ت. شاخص فرابورس هم كه حركت خود را در ابتداي خردادماه از ارتفاع 927 واحد آغ//از كرده بود، در پايان اين ماه با ثبت افت 2/5 درصدي در ارتفاع 927 واحد قرار گرفت.

مديريت انرژي اميد تابان هور پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منته//ي به 30 آذرماه 96 را با س//رمايه دو هزار و 300 ميليارد ريال به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. شركت مديريت انرژي اميد تابان هور پيشبيني درآمد هر س//هم س//ال مالي منتهي به 30 آذرماه 96 را معادل 149 ريال برآورد و اعالم كرد طي دوره سه ماهه نخست اين سال مالي با اختصاص پنج ريال زيان به ازاي هر سهم از پيشبينيهايش جا ماند. »وهور« داليل تغيير اطالعات پيشبيني سال منتهي به 30 آذرماه 96 را حسابرسي نشده نسبت به اطالعيه قبلي به شرح زير اعالم كرد: پيشبينيسودحاصلازفروشسرمايهگذاريبهمبلغ41 ميلياردو318 ميليون ريال، مربوط به پيشبيني سود حاصل از فروش سرمايهگذاري در امالك است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.