دعوت به مجمع »بورس انرژي« و »ونفت«

Jahan e-Sanat - - News -

بورس انرژي سهامداران خود را براي سال مالي منتهي به 30 اسفند 95 به مجمع عمومي عادي س//االنه دعوت كرد. چهارمين بورس ايران از تمامي سهامداران، وكال يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي خود براي حضور در مجمع دعوت به عمل آورده اس//ت. جلس//ه مجمع عمومي اين شركت در ساعت 15 روز دوش//نبه 12 تير 96 درمحل تهران، ش//هرك قدس )غرب(، انتهاي بلوار دادمان )پونك باختري(، پژوهش//گاه نيرو، تاالر خليج فارس برگزار ميشود. همچنين شركت سرمايهگذاري صنعت نفت سهامداران خود را برايتصويبصورتهايماليمنتهيبه92 اسفند59 بهمجمععمومي عادي ساالنه دعوت كرد. شركت سرمايهگذاري صنعت نفت، ضمن انتشار اطالعيهاي س//هامداران خود را به منظور اس//تماع گزارش هياتمديره و ب//ازرس قانوني، انتخاب حس//ابرس و بازرس قانون//ي، انتخاب روزنامه كثيراالنتش//ار، انتخاب اعضاي هياتمديره و تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هياتمديره به مجمع عمومي عادي دعوت كرد. سهامداران »ونفت« ميتوانند جهت شركت در مجمع عمومي اين شركت كه ساعت 15 روز دوشنبه، 18 تيرماه سالجاري در محل تهران، خيابان وليعصر، باالتر از جام جم، نرسيده به چهارراه پارك وي، مجموعه فرهنگي ورزشي برگزار ميشود، گردهم آيند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.