انتشارپيشبيني6 ماهه»ورنا«

Jahan e-Sanat - - News -

سرمايهگذاري گروه صنعتي رنا پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي 96 را با سرمايه شش هزار ميليارد ريال به صورت حسابرسي شده، منتشر كرد. شركت سرمايهگذاري گروه صنعتي رنا پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفند 96 را مبلغ 300 ريال برآورد و اعالم كرد طي دوره ش//ش ماهه اين سال مالي با اختصاص 67 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 22 درصد از پيشبينيهايش را پوشش داد. اين شركت دليل تغيير اطالعات پيشبيني سال مالي69 )حسابرسيشده( را نسبت به اطالعيه قبلي به شرح زير اعالم كرد: سود حاصل از فروش سرمايهگذاري شامل فروش 36 درصد سهام شركت نيرومحركه به قيمت چهار هزار و 265 ريال و با بهاي تمامشده يكهزار و 787 ريال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.