آزمون یک طرح شکست خورده!

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

گروه بازرگاني- با اينكه طرح كارت اعتباري كاال ب//ه عنوان طرحي براي ايج//اد رونق در بازار نتوانست موفقيت مورد انتظار را براي تشويق مردم به خريد كاالهاي داخلي به دس//ت بياورد اما بار ديگر در سال جديد، زمزمههايي در مورد احياي نوع جديدي از آن مطرح ميشود. همچنين طبق گفته مس//ووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين طرح تا يك ماه آينده كليد خواهد خورد. اين در حالي اس//ت كه پس از اعالم اين خبر، برخي از كارشناس//ان واكنشهاي متفاوتي را نسبت به آن نشان دادهاند. به عنوان مثال عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس چندي پيش در اين مورد گف//ت: بانك مركزي و بانكهاي عامل در اجراي طرح كارتهاي اعتباري خريد كاالي ايراني قصور ميكنند. از اينرو با حركت الكپشتي بانكها و بانكمركزيبراياعطايتسهيالتتوليد،نميتوان انتظار اجراي تمديد طرح كارتهاي اعتباري خريد كاالي ايراني را داشت.

ولي ملكي معتقد اس//ت كه صدور كارتهاي اعتب//اري خري//د كاالي ايراني بايد با برداش//تن محدوديتهاوتوسعهجامعههدفطرحدردستور كار قرار گيرد بنابراين دولت بايد با تنوع بانكهاي اعتباردهنده،توسعهجامعههدف،تنوعمحصوالتو در نظر گرفتن كاالهاي مصرفي بادوام در اين طرح متقاضيانبيشتريراجذباينطرحكندالبتهاين در حالي است كه محسن صالحينيا معاون امور صناي//ع وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز اخيرا با بيان اينكه طرح مذكور اجتنابناپذير اس//ت، گفته بود: هدف از اجراي اين طرح در سالجاري بهبود آن نسبت به طرحي است كه سال گذشته مدنظرقرارگرفتتاباتنوعبانكهاياعتباردهنده، توس//عه جامعه هدف، تنوع محصوالت و در نظر گرفتن كاالهاي مصرفي بادوام در اين طرح بتوانيم متقاضيانبيشتريراجذبكنيم.

ام//ا با اي//ن حال با توجه به مش//كالتي كه سال گذشته اين طرح براي توليدكنندگان به وجود آورد و حتي در مقاطعي منجر به افزايش ركود در بازار لوازم خانگي ش//د، حساسيتها براي احياي مجدد آن بيش//تر است چراكه به دليل مش//ورت نكردن وزارت صنعت با فعاالن بخش خصوصي و توليدكنندگان لوازمخانگي، طرحي جنجالي در بازار كليد خورد كه نه تنها نتوانس//ت هدف خ//ودش را اجرايي كند بلكه م//ردم را دچار س//رگرداني و توليدكنندگان را هم با مش//كل مواجه كرد. از اينرو كارشناسان در قالب اظهارنظرهاي متفاوت س//عي دارند تا با اش//اره به مشكالت طرح كارت اعتباري كاال، مس//ووالن وزارت صنع//ت را براي ارائه طرحي كارآمد براي ايجاد رونق در بازار همراهي كنند. بر همين اساس رييس انجمن توليدكنندگان لوازمخانگ//ي به تازگي در قالب ش//ش تقاضا، خواستار تغيير و اصالح در طرح كارت اعتباري خريد كاالي ايراني شد كه طبق گفته مسووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است تا يك ماه آينده در دستور كار قرار گيرد. اصالح6گانه محمدرضا دياني در ارتباط با طرح جديد كارت اعتباريخريدكااليايرانياظهاركرد:اينطرحدر سال گذشته مطلوب بود اما با نقاطضعف مختلفي همراه شد كه مسووالن با اختالفات به وجود آمده در راستاي حل آن تالش نكردند و اگر قرار بر اين استكهدرسالجارينيزمدنظرقرارگيرد،نيازمند اصالحات در بخشهاي مختلف است.

وي با اش//اره به اينكه در سال گذشته جامعه هدفي كه ميتوانست از طرح كارت اعتباري خريد كاالي ايراني استفاده كند محدود بود، گفت: بايد محدوديتها در ارتباط با جامعه هدف برداش//ته شود و بهطور مثال كليه كارمندان و كارگران امكان اس//تفاده از اين كارتها را داشته باشند چراكه با بزرگتر ش//دن جامعه هدف موفقتر شدن طرح مذكوردستيافتنيتراست.

رييس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي با بيان دومين درخواس//ت در زمينه اصالح شرايط طرح كارت اعتباري خري//د كاالي ايراني عنوان كرد: در اين طرح بايد س//ود در نظر گرفته شده براي بازپرداخت ب//ه بانكها پايينتر از نرخهاي عادي باشد و تسهيالت با سود كمتري در اختيار متقاضيانقرارگيرد.

ديانيهمچنينبااشارهبهاينكهدرسالگذشته اختالفات دس//تگاهي موجب شد تا طرح كارت اعتباري خريد كاالي ايراني با مش//كالتي همراه شود، تاكيد كرد: در سالجاري اگر قرار بر اجراي طرح خريد كاالي ايراني اس//ت بايد با هماهنگي كليه بخشها و دس//تگاهها شاهد موفقيت اين طرحباشيم.

وي در ادامه با بيان اينكه چهارمين مساله عدم فروش كاالهاي با برند خارجي است، خاطرنشان كرد:درطرحكارتخريدكااليايرانيتنهاكاالهاي با برند داخلي مد نظر قرار گرفت اما در طرح كارت اعتباري خري//د كاال، امكان خريد كليه كاالها با برند داخلي و خارجي وجود داش//ت اما آنچه در س//الجاري بر آن تاكيد داريم اين است كه تنها كاالهاي با برند ايراني در طرحهاي مذكور گنجانده شده تا اينگونه از توليد داخل حمايت شود.

رييس انجمن توليدكنن//دگان لوازمخانگي ب//ا بيان اينكه پنجمين نكتهاي كه بايد در طرح خريد كاالي ايراني مدنظر قرار گيرد مدت زمان بازپرداخت اقساط است، به ايسنا گفت: بايد بازه زماني بيش//تري براي بازپرداخت اقساط در نظر گرفته شود تا متقاضيان رغبت بيشتري نسبت به طرح از خود نشان دهند.

دياني با بيان اينكه شش//مين درخواست ما تسهيلفرآيندصدوروارائهكارتاست،اظهاركرد: از مسووالن تقاضا ميكنيم فرآيند صدور كارت را تسهيل كنند چراكه در اين صورت كمك بسيار بزرگي به طرح كردهاند. اميدبهايجادرونق گفتني است طرح توزيع كارت اعتباري خريد كاالي ايراني سال گذشته در ابتدا با سقف شش و در نهايت با سقف 10 ميليون تومان مد نظر قرار گرفت اما در ادامه با حواشي مختلفي همراه شد و در نهايت صدور كارتهاي اعتباري خريد كاالي ايراني از ابتداي ديماه س//ال گذشته متوقف و با توجه به اتمام دوره يك س//اله زماني طرح خريد كاالي ايراني تمديد اين طرح منوط به رايزنيهاي مجددوزارتصنعت،معدنوتجارتبههمراهبانك مركزي شد. اما پس از گذشت ماهها از پايان دوره زمانيصدوركارتهاياعتباريخريدكااليايراني، ص//دور مجدد اين كارتها در هالهاي از ابهام قرار گرفتتادرنهايتمعاونامورصنايعوزارتصنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: بر اساس تكليفي كه ستادفرماندهياقتصادمقاومتيتعيينكردهاست با رايزني و مذاكره با بانك مركزي و هماهنگيهاي انجامشدهدركميتهراهبريستاداقتصادمقاومتي اقدامات اوليه انجام ش//ده و طرح مذكور به زودي كليدميخورد.

انتظ//ار ميرود در طرح جديد كارت اعتباري كاال كه قرار است به زودي ارائه شود، شاهد اعمال اظهارنظرهايكارشناسانهمباشيمتابارديگراين طرحمحكومبهشكستوبههمريختگيبازارنشود چراكه هدف اصلي طرح كارتهاي اعتباري خريد كاالي ايراني اين اس//ت كه به ركودي كه در بازار لوازمخانگي حاكم شده پايان دهد و رونق دوبارهاي در بازار لوازمخانگي ايجاد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.