آمادگي آلمان براي سرمايهگذاري در ايران

Jahan e-Sanat - - News -

طي يك س//ال و نيمي ك//ه از اجراي برج//ام ميگذرد، هياتهاي تجاري و اقتصادي متعددي از كشورهاي مختلف جهان به ايران سفر كردهاند.

در اي//ن ميان اروپاييها و در ميان اروپاييها، آلمانيها بخش عمده هياتهايي را تشكيل دادهاند كه براي مذاكره با مسووالن دولتي و بخش خصوصي به تهران قدم گذاشتهاند. بر همين اس//اس ش//ركت بيمه هرمس به عنوان يكي از بزرگترين ش//ركتهاي خدمات مالي در جهان كه پيش از وض//ع تحريمهاي اقتصادي اتحاديه اروپا و آمريكا عليه كشورمان در ايران فعاليت ميكرد، بار ديگر در جريان سفر هيات آلماني به تهران، محور مذاكرات بخش خصوصي با همتايان خارجي قرار گرفت.

از اي//ن رو 10 م//اه پ//س از مذاكرات اولي//ه نمايندگان بخشخصوصيكشوربابيمهصادراتيآلمان،هرمس،مسووالن اين شركت در جريان سفر محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه به آلمان و ديدار او با وزير اقتصاد اين كشور، از آمادگي خود براي تضمين سرمايهگذاري در ايران خبر دادند.

ظريف در ديدار با بريگيت زيپرايس ضمن اشاره به روابط ديرينه ميان دو كشور گفت: ميان تجار ايراني و جامعه بازرگاني آلمان اعتماد متقابل وجود دارد. اكنون وقت آن است كه ايران و آلمان همكاريهاي اقتصادي خود را ارتقا دهند چراكه بهطور طبيعي همكاريهاي بانكي يكي از راههاي زمينهساز گسترش روابط اقتصادي و تجاري ميان دو كشور است. ايران ميتواند يك شريك قابل اعتماد براي توليد مشترك كاال و صادرات آن به كشورهاي منطقه بهويژه آسياي ميانه باشد.

وزير اقتصاد آلمان نيز با اشاره به اعالم آمادگي بيمه هرمس برايتضمينسرمايهگذاريدرايرانگفت:هرمسعالقهمندبه تضمين پروژههاي سرمايهگذاري در ايران بهويژه در بخشهاي انرژي و برق است.

زيپرايس همچنين با اش//اره به نق//ش بانكها در تامين پروژههاي اقتصادي ني//ز گفت: آلمان درصدد تقويت روابط بانكي با ايران است. مذاکراتبخشخصوصیبامسووالنهرمس مهرماه سال گذشته مسووالن بيمه هرمس نخستين بار در چارچوب س//فر هيات عاليرتبه تجاري- اقتصادي آلمان به تهران، در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران حاضر شدند و پس از مذاكره با نمايندگان بخش خصوصي از تصميمشان براي تضمين سرمايهگذاري آلمانيها در ايران خبر دادند.

در همين رابطه رييس كميس//يون س//رمايهگذاري اتاق ايران درباره س//فر هيات آلماني به تهران كه به سرپرس//تي زيگمار گابريل، معاون وقت صدراعظم آلمان انجام شد، گفت: بيشترين صحبتي كه با هيات آلماني انجام شد درباره نحوه س//رمايهگذاري، فعاليت و شيوه تعامالت بانكي بود. حضور نماينده وزارت دارايي و اقتصاد و حضور وزير اقتصاد و انرژي آلمان در ميان اين هيات بسيار حائز اهميت بود.

فريال مستوفي با اشاره به مذاكرات انجامشده با مسووالن بيمه هرمس در چارچوب سفر هيات آلماني به تهران اظهار كرد:بهبيمههرمستاكيدكرديمكهسرمايهگذاريمستقيمدر ايران هم از زمينههاي پوشش اين بيمه باشد كه آنها پذيرفتند تا راهكارهاي اين پوشش را بررسي كنند. مسووالن هرمس قول دادند در نهايت ريس//كهاي سرمايهگذاري مستقيم و صادرات آلمان را پوشش دهند چراكه با اين عمل زمينه حضور سرمايهگذار فراهم خواهد شد.

پي//ش از اين رضي حاجيآقاميري، رييس كميس//يون صادرات اتاق ايران نيز در گفتوگو با سايت خبري اتاق تهران در مورد اهميت ضمانت شركتهاي بيمهاي همچون هرمس گفته بود: يكي از مش//كالت ما در زمان تحريم اين بود كه اعتبار اس//نادي گشايش پيدا ميكرد اما هيچ بيمهاي آن را قبول نميكرد. از همينرو چه در مورد صادرات و چه واردات با مش//كالت عديدهاي از نظر بيمه مواجه بوديم و تجارت به نوعي ريسك بود. در اين دوران خيلي از كارها انجام نميشد. چون در قوانين بينالمللي، بسياري از كشورها و شركتها هيچ اقدام اقتصادي را بدون بيمه انجام نميدادند. بعد از برجام اين مشكل حل شد. حاال هم با گشايش بيمه هرمس، مراودات تجاري ايران افزايش پيدا ميكند.

الزم به ذكر اس//ت طبق آمار ارائهش//ده از سوي گمرك اي//ران، آلمان با بيش از 2/5 ميلي//ون دالر صادرات به ايران در س//ال ،1395 پنجمين صادركننده به كش//ور محسوب ميشود. صادرات آلمان به ايران در سال 1394 اندكي بيش از يك ميليون و 800 هزار دالر بود. افزايش 700 هزار دالري صادراتآلمانيهابهايرانطيسالهاي4931 تا5931،اكنون با ورود بيمه هرمس رش//د قابل توجهي پيدا خواهد كرد. در شرايط جديد بايد منتظر سرمايهگذاري گسترده آلمانيها در بخشهاي مختلف صنعتي و توليدي ايران نيز بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.