سود گوشت در جيب واسطهها

Jahan e-Sanat - - News -

خانه ملت- به دنبال نوسان بازار گوشت و گراني اين كاال، عضو كميسيون كش//اورزي، آب و مناب//ع طبيع//ي مجل//س گفت: افزاي//ش دو براب//ري نرخ گوش//ت از توليدكننده تا ف//روش در ب//ازار مصرفي ج//رم و تخل//ف اس//ت و دستگاههاي نظارتي بايد با جديت در اين موضوع ورود كنند.

راضي نوري درباره افزايش تصاعدي نرخ گوش//ت در بازار بيان كرد: فروش گوش//ت با افزايش دو برابري نرخ از توليدكننده تا مصرفكننده توجيه منطقي نداشته و اين افزايش هيچ سنخيتي با قدرت اقتصادي شهروندان ندارد.

نماينده مردم ش//وش در مجلس تصريح كرد: نبايد اجازه داد، برخي از واسطهها با ورود به بازار گوشت تعادل نرخ اين محصول را كه بهطور مس//تقيم با سفره معيشتي مردم ارتباط دارند را برهم بزنند چراكه اين موضوع، نشان از ضعف دستگاههاي نظارتي دارد.

وي ادامه داد: منظور از دستگاههاي نظارتي تنها دولت نيست، بلكه شهروندان به عنوان مصرفكننده نيز ميتوانند با اطالعرساني به موقع، گرانفروشان گوشت را بهدست قانون بسپارند تا عالوه بر ثبات بازار گوشت، نوسان بازار نيز ساماندهي شود.

ن//وري با تاكيد بر اينكه ورود قاطع دس//تگاههاي قضايي براي مهار معضل گرانفروشي گوشت در بازار ضروري است، افزود: تنظيم عرضه و تقاضاي بازار گوشت توسط دولت مانع ايجاد شوك گراني در بازار مواد غذايي ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.