كاهش 7 درصدي خريد گندم

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- اگرچه تاكنون بيش از 4/8 ميليون تن گندم توسط دولت خريداري شده است اما به گفته معاون وزير جهاد كشاورزي، نسبت به سال گذشته حدود هفت درصد كاهش خريد تضميني ناشي از شرايط اقليمي و آب و هوايي وجود داشته است.

مديرعامل شركت بازرگاني دولتي با بيان اينكه حدود 50 درصد از مطالبات پرداخت شده است، اظهار كرد: از ابتداي فصل برداشت تا امروز چهار ميليون و 874 هزار و 713 تن گندم از 29 استان كشور خريداري شده است كه نسبت به همين بازه زماني در سال گذشته 6/5 تا 7 درصد كاهش خريد تضميني داشتهايم كه دليل آن شرايط اقليمي و آب و هوايي بوده كه س//بب تاخير در برداش//ت محصول يا كاهش توليد در مناطق ديمي ناش//ي از ع//دم بارندگي در مهرماه و بهمنماه سال گذشته شده است.

يزدانسيفضمنابرازاميدواريازجبرانكاهشنسبيخريدتضميني گندم تا پايان فصل برداشت اظهار كرد: خريد تضميني گندم در دو استان باقي مانده كشور نيز به تدريج آغاز ميشود و در ميان 29 استان مورد نظر خوزستان، گلستان و فارس بيشترين آمار و ركورد را در زمينه خريد تضميني اين محصول استراتژيك دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.