رشد 7 درصدي صادرات كشمش در سال 95

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- گزارشهاي س//ازمان توسعه تجارت ايران حاكي از آن است كه ارزش صادرات كشمش در سال 1395 با هفت درصد رشد به 271 ميليون دالر رس//يده و به پنج كش//ور امارات، عراق، روسيه، قزاقستان و اسپانيا صادر شده است.

از مهمترين موضوعاتي كه در بحث صادرات كشمش طي سالهاي اخير مطرح و مورد درخواس//ت فعاالن صادراتي بوده اس//ت ميتوان ب//ه عدم ورود دس//تگاههاي دولتي به عرصه قيمتگ//ذاري و خريد تضميني اين محصول اشاره كرد زيرا نقش حمايتي و نظارتي دولت در راستاي تامين منابع مالي ارزانقيمت براي خريد توافقي محصول از توليدكنندگان توسط صادركنندگان موجب ارتقاي كيفي توليد و صادرات خواهد شد.

گفتني است، كشمش از اقالم صادراتي ايران در گروه خشكبار است كه ميتوان با كنترل هزينههاي لجس//تيك، استفاده از تكنولوژيهاي روزآمد در بس//تهبندي و فرآوري، كاهش قيمت تمامش//ده و همچنين تجهيز كارخانجات كشمشپاككني، بازارهاي هدف را افزايش داد و در نهايت به توسعه صادرات رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.