صادرات آسفالت به سنگال

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- درحاليكهصادراتكشورطيسال4931 بهسنگال8571 هزار دالر بوده، در سال 95 با افزايش 2554 هزار دالري به 4312 هزار دالر رسيده است. در همين رابطه مديركل دفتر عربي- آفريقايي سازمان توسعه تجارت ايران از افزايش 145 درصدي صادرات ايران به سنگال در سال 1395 خبر داد.

پيلتن گفت: طي سال 1395 عمدهترين كاالهاي صادراتي كشورمان به سنگال شامل قير، نفت، اسانسها، لوازم خانگي ، روغن موتور، نانها، ش//كالت، در و پنجره، روغن صنعتي، لوس//تر، قطعات س//واري و رب گوجهفرنگي بوده است.

به گفته مديركل دفتر عربي- آفريقايي، افزايش صادرات به كش//ور سنگالطيسال5931 ناشيازافزايشصادراتكاالهاييمانندقيرنفت، اسانسها ...و در و پنجره، پارچه، سپرها و يا صادرات جديد كاالهايي مانند آسفالت، مبل، فرآوردههاي غذايي بوده است. وي يادآور شد: مهمترين اقالم وارداتي از سنگال نيز شامل قلع، سنگ تنيان، پلياتيلن و فرآوردههاي غذايي بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.