جدال بر سر كاهش قيمت

Jahan e-Sanat - - News - نمایه

به دنبال انتش//ار گزارشي از افزايش ميزان ذخاير نفتخ//ام و فرآوردههاي نفتي آمريكا و افزايش نگرانيها در مورد مازاد عرضه كه طي س//ه سال گذشته قيم//ت نفت را به ش//دت كاهش داده اس//ت، قيمت جهاني نف//ت ديروز نيز كاهش يافت.

قيمت نفت پس از كاهش حدودا 20 درصدي از اواسط ماه مي به اين طرف طي هفته گذشته تا حدودي ترميم شده بود اما گزارش انس//تيتوي نفت آمريكا نش//ان داد ميزان ذخاي//ر نفتخام اين كشوردرهفتهمنتهيبه32ژوئن158 هزار بش//كه افزايش يافته و به 509/5 ميليون رسيده است. اين در حالي است كه تحليلگران انتظار داش//تند ميزان ذخاير نفت آمريكا در اين هفته كاهشي 2/6 ميليون بشكهاي داشته باشد.

با وجود اينكه چند هفتهاي از شروع سفرهاي تابس//تاني آمريكا ميگذرد، ميزان ذخاير بنزين اين كشور نيز 1/4 ميليون بشكه افزايش يافته است.

افزاي//ش مي//زان ذخاي//ر نف//ت و فرآوردههاي نفتي آمريكا نشان ميدهد ب//ا وجود تالشهاي اوپك براي كاهش ميزان عرضه در ب//ازار همچنان مقدار زيادي نفت در بازار وجود دارد.

بازار نفت با افزايش توليد نفت شيل از س//وي آمريكا و همچنين دو كشور ليبي و نيجري//ه، تصميم اوپك را براي كاهش توليد تحتالش//عاع ق//رار داده است. براساس گزارش كميته بازرگاني آمريكا هماكنون قيمت نفت در هشت ماه گذشته به پايينترين حد خود طي هفته گذشته رسيده است.

طبق گ//زارش اداره اطالعات انرژي آمري//كا، توليد نفت اين كش//ور هفته گذشته02 هزاربشكهديگرافزايشيافته و مجموع توليد نفت آمريكا هماكنون به 9/35 ميليون بشكه در روز رسيده است. اين در حالي است كه ذخاير نفتي اين كشور به 509/1 ميليون بشكه رسيده است؛ عددي كه 100 ميليون بيش از پيشبيني پنج ساله اين كشور است. دردسر تازه اوپك از سوي ديگر با ركود شديد اقتصادي برزيل طي سالهاي گذشته توليد نفت اين كش//ور با افزايش روبهرو ش//ده اما تقاضاي داخلي برزيل روند كاهشي به خود گرفته است.

برزيليه//ا با توجه به رش//د منفي تقاضاي داخلي خود به افزايش صادرات روي آوردهاند كه اين موضوع موجب از ميان رفتن تالشهاي اوپك براي كاهش عرضه جهاني نفت و بهبود قيمت طالي سياه شده است.

توليد نفت برزيل با رسيدن به 1/5 ميليونبشكهدرروزبهيكركوردتبديل شد كه بيشترين رقم از سال 2010 به بعد محسوب ميشود.

ص//ادرات نفت برزي//ل در چهارماه نخس//ت س//ال 2017 در مقايس//ه با مدت زمان مشابه سال قبل 39 درصد افزايشيافتهاستضمناينكهپااليشگاه »پتروليو برزيليريو« اين كشور كه نيمي از صادرات نفت برزيل را عهدهدار است در پيشبيني خود اعالم كرده تا پايان س//الجاري ميالدي فروش بينالمللي نفت برزيل 30 درصد افزايش مييابد.

اوپك در گزارش بازار نفت كه در ماه جاري ميالدي منتشر كرد، بر اين باور اس//ت كه برزيل در شش ماه دوم سال 2017 به دومي//ن عرضهكننده بزرگ غيراوپكي نفت تبديل ميشود.

بر اين اس//اس در حال حاضر برزيل به دردسر تازه اوپك براي تنظيم عرضه بازار نفت و بهاي آن تبديل شده است و توليدكنندگان نفت اين كشور برخالف كش//ورهاي اوپك هيچ محدوديتي در توليد نفت ندارند.

قيمت برنت ب/ه 40 تا 55 دالر ميرسد

بر اين اس//اس قيمت هر بشكه نفت برنتروزگذشتهبا01 سنت،معادل12/0 درصدكاهشبه64 دالرو55 سنترسيد. قيمتنفتخامآمريكانيز81سنتمعادل 0/41 درصدكاهشداشتوبه44 دالرو ششسنترسيد.

نگرش منفي به معامالت بازار نفت همچنان بر بازار حاكم است. اين را راب تومل، تحليلگر بازار سرمايه ميگويد. او با اين تعبير كه خرسها هنوز به خواب زمس//تاني نرفتهاند زيرا هنوز گرس//نه هستند، درباره شرايط بازار نفت ميگويد كه دو نفت شاخص يعني برنت و وست تگزاس اينترمدييت ب//ازار نفت را وارد شرايط خرس كردهاند. به اين معني كه جدال براي كاهش قيمتها ادامه دارد.

مديربزرگترينشركتبازرگانينفت جهاننيزپيشبينيكردقيمتهاينفت برنت ظرف سه ماه آينده در محدوده04 تا 55 دالر در هر بشكه خواهد ماند زيرا توليدباالترآمريكا،روندتعادلمجددبازار را آهسته ميكند.

ايام تيلور، مدير ويتول در مصاحبهاي به رويترز گفت: همه براي تعادل مجدد آماده ميشدند و انتظار داشتند كاهش ذخاير در سهماهه دوم روي دهد و اگر به تحليل كالن نگاه كنيد اين روند بايد اتفاق افتاده باش//د ام//ا تاكنون چنين امري روي نداده و همه اشتباه مشابهي را مرتكب شدند.

در همي//ن حال مديرعامل ش//ركت روسنفت روس//يه گفت، در صورتي كه قيمت نفت براي مدتي طوالني در سطح 40 دالرباقيبماند،تمامتوليدكنندگانبه استثناي ايران، روسيه، عربستان، آمريكا و چند كشور ديگر بايد از بازار بيرون بروند.

ب//ه گزارش رويترز، ايگور س//چين، مديرعامل شركت روسنفت روسيه در مقالهاي نوشت، اين شركت قصد دارد به سومين توليدكننده بزرگ گاز جهان تبديل ش//ود و ميزان هزينههاي توليد نفت خود را به سطح شركت آرامكوي عربستانبرساند.

سچين در اين مقاله كه در روزنامه ايزوستيا منتش//ر شده، مينويسد: »ما بايد روشهايي بيابي//م كه به ما اجازه ميدهد بهرهوري ش//ركت را در تمامي مراحل زنجيره توليد از اكتشاف نفت و گاز گرفته تا خردهفروشي فرآوردههاي نفتي افزايش دهيم.«

س//چين افزود: رزنفت سال گذشته بزرگتري//ن توليدكننده مس//تقل گاز روسيه لقب گرفت و در جايگاه ششمين توليدكننده بزرگ گاز جهان ايس//تاد. هدف ما تبديل شدن به سومين شركت بزرگ توليدكننده گاز جهان تا ابتداي دهه آينده و رس//اندن توليد گازمان به 100 ميليارد مترمكعب تا سال 2020 است. سهم ما از بازار روسيه بايد به 20 درصد افزايش پيدا كند.«

وي نوشت: ش//ركت تالش خواهد كرد هزينهه//اي توليد نفت خود را در درازمدت به س//طح ش//ركت سعودي آرامكو برساند.

وي همچنين پيشبين//ي كرد، در صورت//ي كه قيمت نفت ب//راي مدتي طوالني در س//طح 40 دالر باقي بماند، نيم//ي از توليد نفت جه//ان از جمله در كش//ورهاي برزيل و كان//ادا زيانده خواهد شد و توليدكنندگان نفت شيل نيز احتماال با »دش//واريهايي« مواجه خواهند شد.

مديرعامل ش//ركت روسنفت اظهار داشت: »تنها توليدكنندگاني از روسيه، عربستان و تعدادي از پروژههاي به صرفه در آمريكا، ايران و برخي ديگر از كشورها باهزينههاينسبتاپايينقادرخواهندبود در قيمتهاي پايين نفت، دوام بياورند.. تمام توليدكنندگان ديگر بايد )از بازار بيرون( بروند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.