جيرهبندي در خوزستان صحت ندارد

Jahan e-Sanat - - News -

روز گذشته برخي از رسانههاي محلي و شبكههاي مجازي استان خوزستان خبري به نقل از استاندار اين استان درباره كمبود آبشرب و لزوم جيرهبندي آب در مناطق مختلف اين اس//تان منتشر كرد كه اين خبر بالفاصله از سوي استاندار خوزستان تكذيب شده است.

طب//ق اعالم اين مركز ب//ه گزارش مركز روابط عموم//ي وزارت نيرو، براي تابستان امسال هيچ گونه نگراني براي تامين آبشرب خوزستان وجود ندارد و با اقداماتي همچون اجراي س//ه طرح بزرگ آبرساني در اين استان و تجهيز تصفيهخانههاي آب به برق اضطراري، تمامي تمهيدات الزم براي تامين آبشرب در تابستان اتخاذ شده است.در ادامه اين اطالعيه، وزارت نيرو از مردم شريف خوزستان تقاضا دارد اخبار و اطالعات را از مجاري خبر رسمي پيگيري كنند و به اخباري كه در شبكههاي اجتماعي به قصد برهم زدن آرامش و امنيت رواني مردم منتشر ميشود، توجه نداشته باشند.در اين اطالعيه تاكيد شده است كه هيچكدام از شهرهاي خوزستان مشكل تامين آبشرب نداشته و هيچ برنامهاي براي سهميهبندي آب در استان نيز وجود ندارد.

همچنين به گفته مديرعامل شركت مهندسي آبوفاضالب وزارت نيرو هيچ برنامهاي براي جيرهبندي در خوزس//تان ندارد و با طرحهاي اجرا شده در اين استان، آبشرب تمامي مشتركين خوزستاني تامين ميشود.

حميدرضا جانباز، مديرعامل ش//ركت مهندسي آبوفاضالب كشور ضمن بيان اين مطلب تاكيد كرد: هيچگونه سهميهبندي پيشبيني شده يا از قبل برنامهريزي ش//ده براي استان خوزس//تان وجود ندارد و آب مورد نياز تمامي مشتركين خوزستاني در تابستان تامين ميشود.

وي با اشاره به خبر كذب منتشر شده به نقل از استاندار خوزستان مبني بر اجراي سهميهبندي آب براي خوزستان و تكذيب اين خبر توسط استاندار افزود: با توجه به افزايش دما در بيش//تر نقاط خوزستان و شهر اهواز، مصرف آب در اين استان بسيار باالست و وزارت نيرو در استان خوزستان طرحهاي متعددي را براي تامين آبشرب اجرا كرده يا در حال اجرا دارد، بر همين اساس تالش كردهايم با برنامهريزيها و اقدامات الزم، آبشرب مورد نياز بهويژه در تابستان جاري تامين شود.

جانباز با اش//اره به اينكه با افزايش دما و افزايش مصرف برق ممكن اس//ت نوس//انات برقي در اس//تان ايجاد شود و اين يك امر طبيعي است، افزود: براي جلوگيري از هرگونه مشكل احتمالي، تصفيهخانههاي خوزستان به مولدهاي اضطراري تجهيز شده است كه در مواقع ضروري وارد مدار ميشوند تا مردم با مشكل قطعي آب مواجه نشوند.

وي سپس به مصوبه دولت درخصوص طرحهاي بلندمدت و كوتاهمدت استان خوزستان كه چندي پيش ارائه و به صورت ويژه مورد بررسي قرار گرفت، اشاره كرد و افزود: برنامه وزارت نيرو در طرحهاي بلندمدت به اين صورت است كه تمامي شهرهاي استان خوزستان به منابع آب پايدار وصل شوند.

مديرعامل شركت مهندسي آبفاي كشور ادامه داد: اين پروژه در قالب سه طرح بزرگآبرسانيقدير،آبرسانيشمالشرق،آبرسانيجنوبشرقاستكهمستندات آن به سازمان برنامهوبودجه ارائه شده تا اين طرحها به موازات هم اجرايي شوند و تصفيهخانهها در مناطقي كه در حاشيه رودخانهها هستند وارد مدار شوند.وي با اشاره به اينكه گرماي امسال بيسابقه است ولي وزارت نيرو تالش ميكند تا توزيع مناسب آب در تمام استان انجام شود، تصريح كرد: در طرحهاي تامين آب بخشهايي از حاشيه شهر اهواز كه داراي انشعابهاي غيرمجاز هستند نيز مورد س//رويسدهي قرار ميگيرند تا مردم در اين گرماي شديد دچار مشكل نشوند.جانباز افزود: با توجه به طول زياد شبكه توزيع آب، گاهي اوقات ممكن است حوادث و اتفاقات روزانه باعث قطعيهاي موقت كه جزو خصوصيات هر شبكهاي است، شود كه سريعا مورد ترميم قرار ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.