كاهش سه درصدي بارش در كشور

Jahan e-Sanat - - News -

گزارشهاي ش//ركت مديريت منابع آب ايران حاكي اس//ت كه ميزان بارندگيها در سال آبي جاري نسبت به دوره مشابه سال گذشته، سه درصد كاهش داش//ته است.ارتفاع كل ريزشهاي جوي از اول مهر 1395 تا روز سهشنبهششمتيرماهجاري)سالآبي69-59(بيشاز322 ميليمتراست. اينمقداربارندگينسبتبهدورهمشابهسالآبيگذشتهكه132 ميليمتر بوده،سهدرصدكاهشونسبتبهميانگيندورههايمشابه84 سالاخير كه 229 ميليمتر بوده نيز سه درصد كاهش داشته است.حجم بارش اول مهر س//ال گذشته تا ششم تيرماه امسال يعني سال آبي 95-96 معادل 367 ميلياردو15 ميليونمترمكعبگزارششدهاست.درايندورهزماني، بارشها در حوضه آبريز فالت مركزي 20 درصد افزايش داشته و از 130 ميليمتردرسالگذشتهبه651 ميليمتررسيدهاست.درمقابلحوضهآبريز درياچهاروميهكمترينافتبارشراداشتهوبا63 درصدكاهشبارندگي،از 321 ميليمتربه502 ميليمتررسيدهاست.بهگزارشايرنا،رحيمميداني، معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا هفته گذشته اعالم كرد: شش كالنشهر اصفهان، بوشهر، بندرعباس، شيراز، كرمان و مشهد و 289 شهر كشور در معرض تنش آبي قرار دارند يعني منابع آب و مصرف در اين شهرها در حالت س//ربه سر اس//ت.وي تاكيد كرد در اين وضعيت، كنترل مصرف از سوي مشتركين بهويژه در ساعتهاي اوج مصرف براي پايداري خدمات بسيار تعيينكننده است.معاون وزير نيرو به پيشبينيهاي سازمان هواشناسي دربارهافزايش5/0 تا5/1 درجهسانتيگراددمايهوادرماههايتير،مردادو شهريور و مصرف بيشتر آب اشاره كرد و از مردم خواست براي برخورداري از شبكه آب پايدار در زمان اوج مصرف از مصرف طوالني خودداري و اين امور را به زماني خارج از اين ساعتها موكول كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.