جزييات فروش فرآوردههاي نفتي با قيمت پايينتر به مرزنشينان

Jahan e-Sanat - - News - توسعه

رييسادارهپيشگيريازعرضهخارج شبكه و مقابله با قاچاق سوخت شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي با اشاره به طرح فروش سوخت به مرزنشينان براي جلوگيري از قاچاق سوخت اظهار كرد: اين طرح به كليه مرزهاي خشكي زميني تعميم داده شده است.

بهروز كرماني در گفتوگو با ايسنا ضمن بيان اينكه روند قاچاق سوخت از س//ال 1392 تاكن//ون نزول//ي بوده اس//ت، در مورد طرح فروش سوخت به مرزنشينان در شعاع 20 كيلومتري به منظور كاهش قاچاق سوخت اظهار ك//رد: اين طرح قبال به صورت پايلوت در اس//تان سيستانوبلوچستان اجرا ش//ده بود و از آنجا كه يك طرح موفق بود به كليه مرزهاي خش//كي زميني تعميم داده شد.

وي اف//زود: اي//ن ط//رح ب//ا هدف جلوگي//ري از مهاجرت مرزنش//ينان به ش//رق و تقويت معيش//ت آنها اجرا ميشود. در اين راستا سهميهاي براي مرزنش//ينان حسب تصويبنامه هيات وي//ران در دول//ت يازده//م تخصيص يافت تا مرزنش//ينان بتوانند صادرات داشته باش//ند. براي اجراي اين طرح كه طرح خردهفروشي در بازارچههاي مرزي محسوب ميشود، يك كارگروه اس//تاني نرخ قاچاق را تخمين ميزند و زماني كه براي مثال مش//خص شد نرخ قاچاق غيررسمي در مرزها 1300 تومان است، سوخت در اين نقاط0021 تومان فروخته ميشود تا زنجيره قاچاق شكستهشود.

ريي//س اداره پيش//گيري از عرضه خارج شبكه و مقابله با قاچاق سوخت شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي در مورد اس//تانهاي مش//مول طرح گفت: استانهاي سيستانوبلوچستان، خراس//انرضوي، خراس//انجنوبي، آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه، اي//الم، اروميه و مياندوآب مش//مول اين طرح ميش//وند. فرآوردهها در اين اس//تانها از طريق مرزهاي رس//مي فروخته ميشود.

كرمان//ي در مورد س//اير طرحهاي در نظر گرفته شده براي جلوگيري از قاچاق سوخت اظهار كرد: طرح ديگر تجارت آس//ان اس//ت كه بر اساس آن سامانهاي از سال 1392 راهاندازي شد تا متقاضياني كه وابس//ته به نهادها يا سازمانهاي دولتي هستند، نياز خود را از طريق اين سامانه اعالم كنند. سپس كارشناسان به بررسي نياز ميپردازند و بعد از اينكه اين نياز توسط سازمان متولي تاييد ش//د، فرآورده در اختيار متقاضي قرار ميگيرد.

بر اس//اس اين گ//زارش، كرماني پيش از اين به ايس//نا خبر داده بود ميزان قاچ//اق بنزين در حال حاضر صفر اس//ت. در س//ال 1392 حدود 45 ميليون ليتر نفت گاز مكش//وفه از دستگاههاي كاشف تحويل شركت پخش شده اس//ت كه اين ميزان در س//ال 1393 به 39 ميليون ليتر، در سال 1394 به 22 ميليون ليتر و در سال 1395 به 13 ميليون ليتر رسيده است. به عبارت ديگر از سال 1392 تا س//ال 1393 به ميزان 12 درصد، از سال 1393 تا ‪42 ،1394‬ درصد و از سال 94 تا ‪43 59،‬ درصد كاهش داشته است.

به گفته وي، مرجع رس//مي اعالم قاچاق گازوييل، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز است اما براساس مكشوفاتي كه تحويل انبار ما شده، قاچاق گازوييل نيز روند نزولي داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.