آخرین شانس برای بازگشت بینایی سهیال جورکش

Jahan e-Sanat - - News -

گروه جامعه- مهرماه سال 93 بود كه خبري تلخ و تكاندهنده كشور را تحتتاثير قرار داد؛ اسيدپاش//يهاي سريالي به روي س//ر و صورت دختران جوان اصفهاني آن هم بدون دليل و ناگهاني.

اين فاجعه دردن//اك كه چندين قرباني داش//ت تا مدتها ادامه ياف//ت و پيگيري جه//ت پيدا ك//ردن آم//ران و عامالن اين حادثه دهش//تناك انجام شد اما نتيجهاي دربرنداشت.

پس از گذش//ت حدود س//ه سال هيچ شخصي به عنوان عامل اسيدپاشي در كشور دستگير و به مردم معرفي نشده است. اين فاجعه نوعي جنايت محس//وب ميشود كه ب//ه معناي واقعي زندگي فردي كه روي او چني//ن اتفاق دردناكي رخ ميدهد را نابود ميكند.

زيبايي و س//المتي ك//ه بازنميگردد و روح و جسمي كه به تدريج دچار فرسايش و ناب//ودي ميش//ود. ش//ايد بت//وان آن را خشنترين نوع جنايت در اين نوع جرمها برشمرد. يكي از قربانيان اسيدپاشي فراگير اصفهان، س//هيال جوركش ب//ود كه بينايي چش//م راست خود را هرگز به دست نياورد و حاال قرار اس//ت پ//س از مدتها درمان نهچندان پرثمر، جراحي س//نگين و مهمي روي چشم چپش در بوستون آمريكا انجام ش//ود و اينب//ار بيش از هر زم//ان ديگري امي//دوار به نتيج//ه مثبت جراحي اس//ت و معتقد اس//ت ميتواند س//المتي خود را بازيابد.

او ك//ه در مي//ان قربانيان اسيدپاش//ي اصفهان بيش//ترين آس//يب را دي//ده بود، تاكن//ون باره//ا روي چش//م چپش عمل جراح//ي صورت گرفته ك//ه پس از يكي از عمله//اي جراحي موفق ش//د به واس//طه دوربين مخصوصي كه در چشم چپ او قرار داده شده بود، ببيند اما پس از مدتي چشم اين نوع عمل را نيز پس زد و مجبور ش//د دوباره براي به دس//ت آوردن بينايي عمل جراحي انجام دهد.

قرباني اسيدپاش//ي اصفه//ان فردا براي انج//ام يك عمل جراحي هفت س//اعته كه ب//راي اولين بار در دنيا صورت ميگيرد به ات//اق عمل ميرود تا بتواند بينايياش را به دست آورد.

س//هيال جوركش در گفتوگو با ايسنا، در م//ورد انجام عمل جراحي روي چش//م خ//ود گفت: به لطف خداون//د بعد از چهار ماه سختي، رنج و صبر، FDA مجوزي كه براي انجام عمل روي چش//م چپ من الزم بود را صادر كرد و صبح روز جمعه به وقت تهران، در بوس//تون آمريكا اين عمل روي چشم من انجام ميشود.

وي ادام//ه داد: ب//ه دليل اينكه ش//انس بيناي//يام براي عمله//اي ديگر كم بود يا اينكه بعضي از عملها هيچگونه شانس//ي براي بازگش//ت بينايي وجود نداشت، دكتر چادوش تصميم گرفت عملي روي چش//م من انجام دهد كه براي اولين بار اس//ت در دنيا صورت ميگي//رد. به همين دليل نياز بود تا مجوزي از FDA صادر شود.

قرباني اسيدپاش//ي اصفهان با اشاره به نوع عملي كه قرار است روي چشم او انجام شود، گفت: دكتر واواس همراه چادوش قرار است اين عمل را انجام دهد كه زمان انجام آن حدود هفت ساعت طول ميكشد. اين عمل بسيار سخت و پيچيده است. در اين جراحي يك قرنيه طبيعي داخل چشم من و وس//يلهاي كه مج//وزش را FDA صادر ك//رده روي آن قرنيه ق//رار ميدهند. اين وس//يله كمك ميكند چش//م م//ن، قرنيه طبيعي را پس نزند.

اين عمل براي نخستينبار در دنيا انجام ميشود. در صورتي كه به خوبي روي چشم انجام ش//ود، موفقيتآميز بودنش مشخص خواهد شد و در آينده امكان انجام آن روي بيماران ديگر هم وجود دارد و از همين رو س//هيال اولين فردي است كه چنين عملي را انجام ميدهد.

جوركش با بيان اينكه هيچ اميدي براي بازگشت بينايي چشم راستش وجود ندارد عنوان كرد: اين عمل آخرين شانسي است ك//ه براي به دس//ت آوردن بينايي چش//م چپ//م وجود دارد. امي//دوارم به لطف خدا، ف//ردا بتوانم بيناي//يام را به دس//ت آورم. همچنين وي خاطرنش//ان كرد: اين عمل جراحي ريس//كهاي زي//ادي دارد و براي موفقيتآميز ب//ودن آن محتاج دعاي خير مردم هستم.

به گفت//ه جوركش، روزگار ب//راي او به سختي ميگذرد و حتي فرصت اينكه بتواند عملهايي را كه بايد براي زيبايي و ترميم بخشي از صورتش كه به دليل اسيد سوخته اس//ت انجام دهد، هنوز پيدا نكرده اس//ت. اميدوار اس//ت كه اين بار بتواند بينايياش را به دس//ت آورد. جوركش تاكيد ميكند: طاق//ت وضعيت فعلي را ن//دارم و اميدم به خداوند اس//ت و ميدان//م كه خدا اميدم را ناامي//د نميكند چراكه من گناهي مرتكب نشدم كه سزاوار اين سختي باشم. دستم را در دست خدا ميگذارم و با ذكر ياعليمدد وارد اتاق عمل ميشوم و ميخواهم كه اين عمل با موفقيت انجام شود و چشمم به روي زيباييهاي دنيا، آس//مان، زمين، درختان، پدر و مادر عزيزم و تمام عزيراني كه در اين مسير براي بينايي چشم من كمك كردند باز ش//ود. دوست دارم بيناييام را به دست آورم تا به آرزويم كه ديدار با رييسجمهور عزيزم آقاي دكتر روحاني اس//ت برسم و از آق//اي دكتر ظريف، دكتر هاش//مي، آقاي زرينكاله در وزارت كشور، خانم موالوردي، آق//اي مهرآبادي و تمام عزيزاني كه به من كمك كردند، قدرداني ميكنم و چش//م به راه ديدن آنها و آن دسته از هموطنان ساكن بوس//تون كه جوياي حالم بودند، هس//تم. اميدوارم روزي برس//د كه به جاي خش//م، خش//ونت، ظلم و ستم؛ عش//ق، انسانيت، محبت و صلح جهان را فرا گيرد.

عمل جراحي روي چشمان سهيال انجام ميشود و اميدواري بسياري براي بازگشت بينايي چش//م چپ او وج//ود دارد اما اين قربانيان اسيدپاشي هستند كه تا آخر عمر با از بين رفتن صورت و سالمتي و زيبايي و شادابي روح و جسمشان بايد سر كنند و اين جنايت هم هر از گاهي به انحاي مختلف در افراد متفاوت همچنان صورت ميگيرد.

ش//ايد پيش از آنكه اين پرس//ش پاسخ داده شود كه چرا هنوز عامالن اسيدپاشي پيدا و معرفي نش//دهاند و دليل اين پروسه طوالني چيس//ت، بايد پرس//يد اين ميزان اس//يد خطرناك چطور اينق//در به راحتي در دس//ترس همه نوع افراد در جامعه قرار ميگي//رد كه به داليل واهي و ش//خصي و انتقام//ي ...و ه//ر از چندي زندگي چندين نف//ر را نابود كند؟ چ//را نظارتي روي تهيه اس//يد صورت نميگيرد و اينقدر آسان در دسترس است؟ شايد نظارت قوي و پيگيري مصرانه در اين زمينه، باعث شود در درجه نخس//ت، اس//يد در اختيار هر كس//ي قرار نگيرد تا مبادرت به اين كار كند و اينطور زندگيها از بين بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.