ساالنه 170 ميليون تن پسماند كشاورزي بدون بازيابی رها میشود

Jahan e-Sanat - - News -

مدي//ركل دفت//ر آب و خ//اك س//ازمان حفاظت محيطزيس//ت ضمن تشريح انواع پسماند كشاورزي، نسبت به نحوه مديريت اين نوع پسماند در كشور انتقاد كرد و گفت: بقاياي محصوالت كش//اورزي يك منبع غذايي مهم براي افزايش حاصلخيزي خاك است كه بايد مورد توجه وزارت جهاد كشاورزي قرار گيرد.

ب//ه گزارش ايس//نا، محمدجواد س//روش در بيان تقس//يمبندي پس//ماندهاي كش//اورزي اظهار كرد: پسماند كشاورزي دو بخش دارد. يك بخش باقيمانده محصوالت كش//اورزي است كه پس//ماند خطرناكي محسوب نميش//ود و بخش ديگر پسماند خطرناك و ويژه كش//اورزي اس//ت. با توجه به ش//رايط موجود در كش//ور ما كه بيش از 75 درصد خاكها فاقد مواد آلي مورد نياز هستند و بهطور كلي خاكهاي فقيري داريم، اين بخش از پسماند كشاورزي ميتواند كمك بس//ياري به توليد كود كمپوس//ت و بازگرداندن مواد آلي به خاك كند.

وي با اشاره به اينكه در كشور ما بر اساس برآوردها مجموع پسماندهاي كشاورزي حدود 071ميليون تن در سال است، گفت: بر اساس سيستم كشاورزي موجود و سيستم حفاظتي كنوني، برگرداندن بقاياي گياه به خاك ميتواند راه مناسبي براي غني كردن خاك باشد، بايد تالش كنيم سيس//تم توليد كود كمپوست را در تمام نقاط كشور راهاندازي كنيم.

مدي//ركل دفت//ر آب و خ//اك س//ازمان حفاظت محيطزيست با بيان اينكه ساالنه حدود 150 تن كود كمپوست هم از زبالههاي شهري و هم از پسماندهاي كشاورزي توليد ميكنيم، تاكيد كرد: در ساير كشورها در باغها و مزارع كشاورزي، سيستم توليد كود مستقر است كه كود توليدي در همان باغ مورد استفاده قرار ميگيرد. متاسفانه مديريت پسماندهاي كشاورزي در كش//ور ما شرايط مناس//بي ندارد و الزم است از اين منبع بهتر اس//تفاده ش//ود. در بسياري از نقاط كشور پسماندهاي كشاورزي در حاشيه رودخانهها و بيابانها رها ميشوند، اين در حالي است كه يك منبع غذايي مهم براي بهبود كيفيت و افزايش حاصلخيزي خاك هستند و بايد مورد توجه وزارت جهاد كشاورزي قرار گيرند. سروش عنوان كرد: سيستمهاي توليد كود بايد در مناطق كش//اورزي ما وجود داشته باشد تا هرگونه بقايا، ضايعات و پسماند كشاورزي تبديل به مواد آلي شود و به خاك بازگردد. در قانون برنامه ششم توسعه نيز بر توليد كودهاي بيولوژيك توس//ط وزارت جهاد كشاورزي اشاره شده است.

وي در ادامه با اش//اره به بخش دوم پس//ماندهاي كشاورزي كه از آن به عنوان پسماند ويژه ياد ميشود، گفت: پسماند كشاورزي ويژه شامل سموم و كودهاي شيميايي تاريخگذشته ميشود كه خطرات بسيار بااليي براي محيطزيست دارد و در صورت نشت ميتواند حد بااليي از خاك را آلوده كند، همچنين در صورت تبخير، بخار آن لطمات بس//ياري به انسان و ساير موجودات زنده ميزند.

مدي//ركل دفت//ر آب و خ//اك س//ازمان حفاظت محيطزيست با اش//اره به همكاري سازمان حفاظت محيطزيس//ت و وزارت جه//اد كش//اورزي در زمينه مديريت پس//ماند كش//اورزي ويژه اظهار كرد: سال گذشته توانستيم حدود 500 تن سموم تاريخگذشته را مديريت كنيم. اين سموم كه سموم غيركلره هستند به سيستمهاي پسماندسوز منتقل و سوزانده ميشوند. امس//ال بعد از سالها وزارت جهاد كشاورزي اين كار را كرد و مقادير زيادي از س//موم سنواتي كه خطرات محيطزيستي زيادي داشتند را معدوم كرد.

س//روش در پايان با تاكيد بر اينكه مس//ووليت مديريت سموم و كود بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و توليدكنن//ده اس//ت، گف//ت: س//ازمان حفاظ//ت محيطزيست شرايط الزم براي معدوم كردن سموم و كود سنواتي را فراهم كرده است و استانداردهاي مراكز پسماندس//وز را به حدي ميرس//اند كه بعد از انتقال و معدومس//ازي اين پس//ماندها مشكالت زيس//تمحيطي ايجاد نش//ود. در سالهاي گذشته امكان معدومس//ازي و پسماندسوزي كود و سموم در مقدار انبوه وجود نداشت ولي با راهاندازي مراكز پسماندس//وز ويژه در س//ه اس//تان مركزي، قزوين و اصفه//ان اين هدف قابليت عملياتي ش//دن پيدا كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.