پوششبيمهاي4 دارويگرانقيمتروماتيسم

Jahan e-Sanat - - News - سالمت

ايس/نا- رييس انجمن روماتيسم ايران با اشاره به تحت پوشش بيمه قرار گرفتن چهار داروي گرانقيمت بيماران روماتيس//مي گفت: اين اتفاق تاثير ملموس و محسوسي در كاهش سهم پرداخت از جيب و كاهش هزينه دارو و درمان بيماران روماتيسم دارد.

احمدرضا جمشيدي با اشاره به تحت پوشش بيمه قرار گرفتن چهار داروي گرانقيمت روماتيسم گفت: طي جلس//ه هيات دولت در هفته گذشته چند داروي روماتيسم تحت پوشش بيمه قرار گرفت كه دو مورد از آنها در برخي بيماران كه وضعيت خطيري دارند مانند بيماران روماتيسم مقاوم به درمان، بيماران روماتيسمي همراه با درگيريهاي چشمي كه ممكن است منجر به كوري چشم بيماران شود ...و به كار ميرود و پيش از اين تحت پوشش بيمهاي كامل نبودند.

وي با بيان اينكه درخواس//ت داش//تيم اين داروها تحت پوش//ش بيمه ق//رار گيرند، گف//ت: در چندين جلس//ه كارشناسي شورايعالي بيمه شركت كرديم و توانستيم كارشناسان را قانع كنيم كه اين داروها بايد تحت پوشش بيمه قرار گيرند.

بر اين اساس مصوبه هيات دولت مبني بر پوشش بيم//هاي اين داروها باعث ميش//ود بيماران ما بهطور كامل بتوانند از پوش//ش بيمهاي برخوردار ش//وند و از تسهيالتي كه برايشان برقرار شده استفاده كنند.

جمش//يدي ب//ا بيان اينك//ه داروي ديگ//ري هم با عنوان »ريتوكسيمب« براي بيماران روماتيسم تحت پوش//ش بيمه قرار گرفته اس//ت، ادامه داد: البته اين دارو پي//ش از اي//ن در بازار دارويي ايران موجود بود و براي بيماران س//رطاني تحت پوشش بيمه قرار داشت اما متاس//فانه براي بيماران روماتيسم كه اتفاقا به اين دارو نياز داشتند و مصرف آن ميتوانست باعث نجات جانشان ش//ود، تحت پوشش بيمه نبود و بيمه فقط آن را براي بيماران سرطاني و برخي ديگر از بيماريها تحت پوشش قرار ميداد.

بنابراين با مصوبه هيات دولت اين دارو براي بيماران روماتيسم هم تحت پوشش بيمه قرار گرفت و بيماران ما ميتوانند از اين تس//هيالت استفاده كنند. از طرفي خوشبختانه اين داروها بيولوژيك هستند و داخل كشور توليد ميشوند و ما جزو معدود كشورهاي توليدكننده اين داروها هستيم.

رييس انجمن روماتيس//م اي//ران با بيان اينكه قبل از اين هم داروهاي ديگري تحت پوش//ش قرار گرفته بودن//د، اظه//ار كرد: تحت پوش//ش ق//رار گرفتن اين داروها تاثير ملموس و محسوس//ي در كاهش س//هم پرداخت از جيب و كاهش هزينه دارو و درمان بيماران روماتيسم دارد.

باي//د توجه كرد كه زماني اصال نميتوانس//تيم از اين داروها به دليل قيمت گرانش//ان استفاده كنيم و مجبور بوديم به بيماران بگوييم كورتون را با دوزهاي باال مصرف كنند.

به عنوان مثال نوع خارجي داروي ريتوكس//يمب 20 ميلي//ون تومان و نوع تولي//د داخل آن 8 ميليون توم//ان بود كه بيماران بايد آن را هر ش//ش ماه يكبار اس//تفاده ميكردند. اين در حالي بود كه بيمهها آن را تحت پوشش قرار نميدادند و بيماران ما از اين داروها محروم بودند.

وي تاكيد كرد خوش//بختانه با مصوبه هيات دولت اين دارو تحت پوشش 90 درصدي بيمه قرار گرفت و اميدواريم بيماران از اين تسهيالت به خوبي بهرهمند شوند.

جمشيدي با اشاره به چالشهاي پيشروي بيماران روماتيسم، گفت: بيماريهاي روماتيسمي، بيماريهايي مزم//ن، ناتوانكنن//ده و مداومن//د و اين بيم//اران تا س//الهاي س//ال با رنج اين بيماري زندگي ميكنند. بنابراين هزينههايشان باالست و حتي از نظر خانوادگي دچار مشكل ميشوند.

ب//ر اين اس//اس اين بيماران باي//د از نظر روحي و رواني حمايت شوند.

وي عن//وان كرد: از طرفي خطير بودن اين بيماري هنوز به درس//تي در جامعه ما ش//ناخته نشده است. همچنين يكي از چالشه//اي بزرگ اين بيماران اين اس//ت كه نميتوانند به خوبي كاري را انجام دهند. بر اين اساس آنها مجبورند تمام عمر دارو مصرف كنند. بنابراي//ن بايد هم بيمهها از اين بيماران حمايت ويژه كنند و هم سازمانهاي اجتماعي، خانوادهها و پزشكان توجه ويژهاي به اين بيماران داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.