فقط 4 ماه حبس و ديه كامل

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- وكيل خانواده فاطمه اميري دخترك پنجسالهاي كه سال گذش//ته در آبنماي پارك كوهسار قطعه قطعه شد، از محكوميت صددرصد پيمانكار در اين حادثه خبر داد.

رضا سليمي با تاكيد بر اينكه سرانجام پيمانكار پارك صددرصد مقصر اين حادثه جانس//وز شناخته شد، با اشاره به آخرين نتايج دادگاه، تصريح كرد: راي پرونده روز ش//نبه صادر شد كه براساس آن مديرعامل شركت پيمانكار به چهار ماه حبس و پرداخت نصف ديه مرد كامل محكوم ش//ده است. قرار است، نصف ديگر ديه هم توسط صندوق تامين خسارتهاي بدني پرداخت شود.

وي خاطرنش//ان كرد: در حقيقت به خانواده اميري ديه كامل تعل//ق ميگيرد، البته نصف آن را مقصر و بقيه هم آنطور كه كه گفتم توسط صندوق مذكور پرداخت ميشود.

او با تاكيد بر اينكه راي نهايي بازهم به نظر دادگاه تجديدنظر بس//تگي دارد، ادامه داد: عباس//پور مديرعامل ش//ركت پيمانكار، ميتواند به حكم صادره اعتراض كند و امكان دارد راي در دادگاه تجديدنظ//ر تغيير كند. پرداخت ديه ني//ز منوط به نتيجه دادگاه تجديدنظر است.

وكيل پرونده فاطمه در پاسخ به اين سوال كه دادگاه تجديد نظر چه زماني برگزار خواهد شد، گفت: برگزاري دادگاه تجديدنظر به اعتراض پيمانكار به نتيجه راي بستگي دارد و اگر اعتراض نكند، اين حكم قطعي خواهد بود اما اگر اعتراض كند دادگاه تجديدنظر پنج، شش ماه آينده برگزار خواهد شد.

س//ليمي با اش//اره به اينكه اينكه انتظار ميرفت دادگاه حكم سنگينتري صادر كند، تصريح كرد: پيشبيني ميكرديم حبس بيش//تري به پيمانكار تعلق گيرد و چهار ماه حبس به واقع ما را شوكه كرد. قاضي ميتوانست تا سه سال هم حبس تعيين كند، اما از آنجا كه متهم سابقه نداشته و متاهل بوده با دو درجه تخفيف به او چهارماه حبس دادند.

وكي//ل خانواده اميري با تاكيد ب//ر اينكه از نتيجه حكم راضي نيست، گفت: سهم ديه مقصر توسط شركت بيمه پرداخت خواهد ش//د و براي دوران حبس نيز اگر بتواند رضايت خانواده را بگيرد، تخفيف خواهد گرفت، اين در شرايطي است كه راي قطعي شود. البته اگر رضايت بگيرد؛ ميتواند همان چهارماه حبس را نرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.