شروع گرد و غبار در برخي مناطق كشور

Jahan e-Sanat - - News -

مديركل پيشبيني و هش//دار سازمان هواشناسي ضمن اشاره به وزش باد و گرد و غبار در برخي مناطق كش//ور، از ابري ش//دن آسمان پايتخت خبر داد.

اح//د وظيفه با بيان اينكه ط//ي دو روز آينده در غالب مناطق كشور آسمان صاف و آفتابي خواهد بود، اظهار كرد: طي اين مدت در مناطقي از استانهاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، كرمان، يزد و سيس//تان و بلوچستان وزش باد به نسبت شديد پيشبيني ميشود كه در منطقه زابل با گرد و خاك، كاهش ديد افقي و كاهش كيفيت هوا همراه خواهد بود.

وي ادامه داد: امروز در برخي مناطق جنوب اس//تان س//منان، ش//مال اصفهان، مركزي و قم و فردا در جنوب استانهاي تهران، كرج، قم و شمال مركزي وزش باد و گرد و غبار پيشبيني ميشود. مديركل پيشبيني و هش//دار سازمان هواشناسي با بيان اينكه از امروز تا ش//نبه هفته جاري 8) ت//ا 10 تيرماه( بهتدريج از گرماي هوا در ش//مال غرب كاس//ته ميش//ود، گفت: امروز شرق درياي عمان مواج خواهد ش//د. فردا نيز در شهرهاي شمالي استانهاي آذربايجان ش//رقي و آذربايجان غربي افزايش ابر و رگبار پراكنده باران پيشبيني ميشود.

وي در پايان گفت: گرمترين ش//هر ظرف امروز و فردا، اهواز به ترتيب با 51 و 50 درجه سانتيگراد و خنكترين استان نيز امروز و فردا اردبيل به ترتيب با بيش//ينه دماي 27 و كمينه دماي 12 درجه سانتيگراد خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.