شيوعخودزنيبرايدريافتديهدرتماماستانها

Jahan e-Sanat - - News -

رييس س//ازمان پزش//كي قانوني كل كشور با اشاره به ش//يوع خودزني در سراسر كش//ور براي دريافت ديه گفت: برخي ب//ه عناوين مختلف براي دريافت ديه صحنهس//ازي ميكنند كه بيش//ترين صحنهسازيها مربوط به تصادف ساختگي يا خودزني اس//ت. كار برخي از اين افراد قابل تشخيص است كه به بيمه نيز اعالم ميكنيم. احمد شجاعي در رابطه با اقدام به خودزني، تصادف س//اختگي و حتي اره كردن اس//تخوان ترقوه برخي براي دريافت ديه بيان كرد: آمار در اين زمينه نس//بت به سال گذشته افزايش داشته است. خودزني در تمامي استانها وجود دارد و مختص به استان خاصي نيست.

رييس سازمان پزشكي قانوني كل كشور در پاسخ به اين سوال كه آمار دقيق اقدام به خودزني براي دريافت بيمه چه رقمي است، تصريح كرد: آمار سازمان پزشكي قانوني در اين زمينه مربوط به كساني است كه در معاينات انجام شده توسط پزشكان اين سازمان عمدي بودن صدمهشان قابل تشخيص است و همين افراد نيز جزو آمار اعالم ميش//ود، بنابراين نميتوان گفت آمار اعالمشده دقيق است چراكه بايد بيشتر از اين رقم باشد.

ش//جاعي تاكيد كرد: بيش//تر جمعيت افرادي كه خودزني مي كنند را مردان تشكيل ميدهند؛ افرادي كه با زدن اسپري يا تزريق مواد بيحسكننده، دست يا پاي خود را بيحس و سپس اقدام به شكستن استخوان خود ميكنند تا ديه دريافت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.