300 نخل منطقه گردشگري نيان هرمزگان در آتش سوخت

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- بيش از 300 نخل منطقه گردش//گري نيان از توابع دهستان سرزه شميل در آتش سوخت.

دهيار شميل عنوان كرد: حريق روز سهشنبه رخداد كه با تالش نيروهاي آتشنشاني مهار شد.

رحيم داوري با اشاره به اينكه علت آتشسوزي بهاحتمالقوي سهلانگاري گردشگران بوده است، خاطرنشان كرد: منطقهاي كه در آن آتشس//وزي رخ داده، منطقه گردش//گري بوده كه همواره ميزبان گردشگران زيادي از استان هرمزگان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.