نگاه

Jahan e-Sanat - - News -

این عمل براي نخستینبار در دنیا انجام ميشود. در صورتي كه به خوبي روي چشم انجام شود، موفقیتآمیز بودنش مشخص خواهد شد و در آینده امكان انجام آن روي بیماران دیگر هم وجود دارد و از همین رو سهیال اولین فردي است كه چنین عملي را انجام ميدهد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.