15

Jahan e-Sanat - - News - رزمی

انتش//ار متن كامل و 349 صفحهاي گزارش گارس//يا خيال روسيه و قطر را از ميزباني جامجهاني كامال راحت كرد.

ميش//ل گارس//يا، بازجوي آمريكايي تحقيقات گستردهاي را در مورد تخلفات در فرآيند رايگيري انتخاب ميزبانهاي مس//ابقات جامجهان//ي 2018 و 2022 انج//ام داد. هانس يواخيم ايكرت، رييس وقت كميته اخالق فيفا در س//ال 2014 فقط خالصهاي از اين پرونده را منتش//ر كرده بود. در آن زمان گارسيا در اعتراض به عدم انتشار كامل گزارش خود تصميم گرفت از س//متش استعفا دهد اما انتشار كامل پرونده پس از سه سال با فشار نشريه بيلد )كه خبرنگاران آن ادعا كرده بودند به متن كامل پرونده دسترسي دارند و اگر فيفا آن را منتشر نكند، آن را افشا خواهند كرد( نشان ميدهد كه وي هيچ سند مستدلي در مورد تخلف قطر يا روسيه پيدا نكرده است. به اين ترتيب به نظر ميرسد اين دو كشور هيچ نگراني در زمينه به خطر افتادن ميزباني خود احساس ندارند.

از مي 2015 تاكنون ش//مار زيادي از روساي فيفا بر پايه گزارش گارسيا دستگير شدهاند. به طور مثال چاك بليزر دبير كل سابق اتحاديه فوتبال آمريكاي شمالي و مركزي )كون//كاكاف(، جفري وب رييس كونكاكاف، جك وارنر نايب رييس سابق فيف//ا و ادواردو ل//ي و ائوخنيو فيخوئردو اعضاي فيفا برخي از افرادي هس//تند كه دستگير و به طور مادامالعمر از فوتبال كنار گذاشته شدند. پالتيني و بالتر، روساي يوفا و فيفا هم از س//متهاي خود بركنار و به مدت ش//ش سال از فعاليتهاي فوتبالي محروم شدند.

گارس//يا به برخي ش//ائبهها در زمينه رايگيري اش//اره داش//ته اما هيچ تخلف محرزي را ثابت نكرده است. بهطور مثال او راي فرانس بكن باوئر را زير سوال برده اما هيچ توصيهاي براي ابطال آن نداشته است. گارس//يا به تاكتيكهاي قطريها نظير اسپانس//ر ش//دن ب//راي كنفرانس كنفدراس//يون فوتبال آفريقا در آنگوال در سال 2010 يا ديدار پسر امير قطر با نيكال س//اركوزي، رييسجمهور وقت فرانسه و ميش//ل پالتيني، رييس سابق يوفا اشاره كرده اما هيچ سندي در مورد خريدن راي پيدا نكرده است.

يكي ديگر از افرادي كه در مورد پرونده ميزبان//ي جامجهان//ي 2022 قطر مورد بررسي قرار گرفته، وراوي ماكودي، رييس فدراسيون تايلند و عضو فدراسيون فوتبال قطر است. گارسيا به ايميلهاي يك تاجر به نام هونگ چيه سيم دسترسي پيدا كرده كه در مورد خريد و فروش گاز طبيعي با قطر در ارتباط بوده اما در مورد ارتباط وي با رييس فدراسيون تايلند و خريدن راي هيچ سند ثابتشدهاي وجود ندارد.

ديگر موضوع مورد بحث در گزارش گارسيا مربوط به مذاكره اعضاي هيات ميزباني جامجهاني قطر با بارسلوناست. آنها كه عضو شركت سرمايهگذاري قطر بودند با بارس//لونا به توافق رس//يدند تا ب//راي پنج فصل اسپانس//ر پيراهن اين تيم شوند. گارسيا در اينباره هم توضيح داده كه با وج//ود حضور اعضاي هيات ميزبان//ي جامجهاني قط//ر در مذاكرات نظير علي التوادي و ناصر الخاطر، هيچ س//ندي در مورد نقش داشتن بارسا در ميزباني قطر وجود نداشته است. شركت سرمايهگذاري قطر با رئالمادريد هم در مورد احداث ش//هربازي با برند اين تيم در قط//ر مذاكراتي داش//ته كه البته در نهايت اين س//رمايهگذاري به سرانجام نرسيده است.

رس//انههاي انگلي//س همچني//ن در سالهاي اخير ادعا كرده بودند كه اسپانيا و پرتغالبرايميزبانيجامجهانيتوسطقطر تباني كردهاند تا به نفع كشور عربي كنار بروند اما گارسيا در گزارش خود اشاره كرده است كه قطر در تمامي مراحل رايگيري همواره باالي 10 راي داشته در حالي كه ميزباني مشترك اسپانيا و پرتغال در هر دو مرحله رايگيري هفت راي داشته است. در حقيقت هيچ رايي از سبد اسپانيا و پرتغال به سود قطر عوض نشده است.

گارس//يا تاييد كرده كه سران فوتبال روس//يه به طور كام//ل تماسهاي خود با اعضاي كميت//ه اجرايي فيفا را گزارش ندادهاند و در اين زمينه قانون را دور زدهاند اما هيچ سندي در مورد تاثيرگذاري روي آراي كميته اجرايي يا اهداي رشوه به آنها پيدا نكرده است.

انتش//ار اين سند بيشتر از همه گرگ ديك، رييس س//ابق فدراس//يون فوتبال انگليس را ش//رمنده خواهد كرد. وي در س//ال 2014 مدعي ش//ده بود كه انتشار چكيده سند يك مغالطه بزرگ بوده است. در انتشار چكيده س//ند گارسيا در سال ،2014 انگليس به قانونشكني و تماس با برخي اعضاي كميته اجرايي فيفا نظير جك وارنر متهم ش//ده بود. وارنر در حال حاضر به اتهام تخلفات گسترده به صورت مادامالعمر از فعاليتهاي فوتبالي محروم شده است. انتش//ار گزارش كامل گارسيا نشان ميدهد كه انگليس براي پذيرفته شدن پيشنهاد ميزباني جامجهاني 2018 به خواس//ت وارنر پروژههاي مختلف را به يكي از نزديكان وي در ومبلي و باش//گاه تاتنهام هاتسپر سپرده است.

البته مهمترين تفاوت بين خالصه سند منتشرشدهدرسال4102 وگزارشكامل مربوط به انتقادات گارس//يا از سپ باالتر، رييس وقت فيفاست. گارسيا به صراحت اشاره كرده كه بالتر قوانين كميته اخالق فيفا را نقض كرده اس//ت. وي همچنين اشاره كرده كه انتخاب دو ميزبان به صورت همزمان براي ميزباني جامجهاني احتمال تخلف را افزايش داده است. وي همچنين سخاوت بالتر در زمينه اهداي پاداش 200 هزار دالري ب//ه اعضاي كميته اجرايي را زير سوال برده و جالب آنكه آموس آدامو و رينولد تماري، دو عضو تعليق شده فيفا هم اين پاداش را دريافت كردهاند.

كميت//ه اخالق فيفا همچنان زير نظر ايكرت فعاليت ميكند. در سالهاي اخير بالتر و پالتيني هر دو از هر گونه فعاليت فوتبالي محروم شدهاند. بيلد اخيرا اعالم كرده بود يك نسخه كپيشده از گزارش گارسيا و قصد افشاي آن را دارد. به همين خاطر اينفانتين//و، رييس فيفا به كميته اخالق دستور داد گزارش كامل را منتشر كنند و در نهايت اين گزارش خيال قطر و روسيه را راحت كرد چراكه هيچ مدركي براي گرفتن ميزباني از آنها وجود ندارد.

در مورد ميزباني جامجهاني ،2022 در گزارش گارسيا به ولخرجيهاي امير قطر و پس//رش و استفاده از تجهيزات آكادمي اسپاير قطر اشاره شده اما هيچ مدركي در مورد خريده شدن راي وجود ندارد. گارسيا در اين گزارش ادعاي دولت قطر در اينباره كهمحمدبنهمام)رييسسابق AFC كه مدارك دريافت و پرداخت رشوه توسط او ثابت شده است( هيچ ارتباطي به پيشنهاد دولت قطر براي ميزباني جامجهاني نداشته را پذيرفته است. گارسيا همچنين تاييد كرده كه پرداخت رشوه توسط بنهمام به برخي فدراسيونهاي فوتبال در قاره آفريقا ارتباطي به ميزبان//ي قطر در جامجهاني 2022 نداشته است. بالتر در سال 2011 براي انتخابات رياست فيفا با بالتر رقابت ميك//رد كه در همان زم//ان به پرداخت رش//وه مته//م و از فعاليته//اي فوتبالي محروم شد.

در م//ورد ميزباني جامجهاني 2022 كه به حمايت روم//ن آبراموويچ، مالك چلس//ي انجام شد هم روسيه از هرگونه تخلف مبرا شده است. در گزارش گارسيا اش//اره شده كه آبراموويچ، رايانههايي را به دولت روسيه براي ميزباني جامجهاني قرض داده كه پ//س از پايان كار آنها را پس گرفته و نابود كرده اس//ت. به گفته اين سند، مالك چلسي جز قرض دادن رايانهها هيچ كمك مالي ديگري به دولت روسيه نداشته است.

در م//ورد بكن باوئر به همكاري وي با استراليابرايجامجهاني2202 اشارهشده است.بكنباوئركهبرايانتخابميزبانحق راي هم داشته، مدتها بهعنوان مشاور و همكار تجاري با فدراسيون فوتبال روسيه همكاري ميكرده اس//ت. گارسيا توصيه ك//رده كه بكن باوئر به علت نقض قوانين بايد مورد بازجويي قرار گيرد.

نكاتمهمدرموردانتشارگزارش كاملگارسيا

-1 فدراسيون فوتبال انگليس شرمنده شد: همكاري با جك وارنر، عضو فاسد فيفا كه اهل ترينيداد و توباگوست نكته تاريك انگليسيهاس//ت. وارنر از مديران فوتبال انگليس خواس//ته براي ريچارد س//وبرو، پسر حس//ابدارش كار پيدا كنند. سوبرو پروژههايي را در تاتنهام و ومبلي انجام داده كه مبلغ خوبي نصيبش شده است.

-2 فساد تيكشيرا: ساندرو راسل، مدير اسبق بارسلونا كه در حال حاضر در زندان بهس//ر ميبرد، دو ميليون يورو به حساب دختر01 سالهريكاردوتيكشيرا،عضوسابق فيفا واريز كرده اس//ت. البته هيچ سندي وج//ود ندارد كه اي//ن مبلغ براي ميزباني قطر واريز شده است يا نه.

-3 جف تامپسون: پس از اعالم ميزباني انگلي//س براي جامجهان//ي، رييس وقت فدراسيون فوتبال انگليس با چونگ مونگ جون از كرهجنوبي براي خريد راي به توافق رسيده است.

-4 ع//دم همكاري: فقط پنج تا از 22 عضو كميته اجرايي فيفا كه براي ميزباني جامجهاني راي دادند، با گارسيا براي اين گزارش هم//كاري كردند. اعضاي كميته اجرايي فيفا بيش از هر كس//ي در زمينه رشوه و فس//اد اطالعات دارند. گارسيا در گزارش خود اش//اره كرده كه بس//ياري از اعضاي كميته اجرايي فيفا حاضر نشدهاند راي خود را به او لو بدهند.

-5 س//خاوت فيفا: سپ بالتر، رييس فيفا بهعنوان فردي س//خاوتمند معرفي شده است. به طور مثال چهار شب اقامت ريكاردو تيكش//يرا در قطر در سال 2010 مبلغ 23900 دالر هزينه داش//ته است. اين سفر مربوط به بازي برزيل و آرژانتين در س//ال 2010 در دوحه است. تيكشيرا در مي//ان اردوي دو تيم تنها عضو كميته اجرايي فيف//ا و فرد صاحب حق راي بود. البته گارس//يا در گزارش خود اشاره كرده كه پرداخت هزينههاي س//فر تيكش//يرا الزاما نميتواند به معني خريدن راي براي ميزباني جامجهاني قلمداد شود. بازداشتبازيكنبايرنمونيختوسطپليسفرانسه وينگر بايرن مونيخ دوش//نبه گذشته توسط پليس فرانسه براي ساعاتي بازداشتشد.كينگزليكومانبنابرگزارششبكه 1Europe فرانسهدوشنبه گذشتهبهدليلخشونتعليهنامزدسابقشتوسطپليسفرانسهبرايساعاتي بازداشت شده و پس از قبول اين اتهام آزاد شده است. قرار است دادگاه در ماه سپتامبر به اين ماجرا رسيدگي كند.

بازيكن فرانسوي بايرنمونيخ روز شنبه و يكشنبه گذشته بر سر درآمدش از يك قرارداد تبليغاتي با نامزد سابقش درگيري پيدا كرده است. بايرنمونيخ پيشازپايانفصلپيشباپرداخت61 ميليونپوندبهيوونتوسقراردادقرضي كومان12 سالهرادائميكرد. جانتريدرآستانهعقدقراردادبااستونويال مدافعوكاپيتانباشگاهچلسيكهپساز22 سالازجمعآبيهايلندن جدا ميشود، روز يكشنبه به استونويال ميپيوندد.

مدتي پيش جان تري از خداحافظي خود سخن گفت و اين فصل را آخرين سالحضورشپساز22 سالبازيدرباشگاهچلسياعالمكرد.طبقگزارش ديليميرر، باشگاه استونويال و استيو بروس به جذب اين كاپيتان بسيار نزديك ش//دهاند. براساس ادعاي اين رسانه انگليسي، جان تري روز يكشنبه پس از اتمام قراردادش با باشگاه چلسي، آماده پيوستن به باشگاه استونويالست. اين باشگاه اكنون در ليگ دسته يك انگليس قرار دارد و قصد دارد پس از دو سال دوري دوباره به ليگ برتر بازگردد. فصل پيش استونويال مقام سيزدهم ليگ چمپيونشيپ را از آن خود كرد. حمايترونالدوازتصميماتدوناروما رونالدوي برزيلي، اسطوره باشگاه اينتر به حمايت از جانلوئيجي دوناروما، گلر ميالن پس از حواشي اخيرش پرداخت.

دوناروما پيشنهاد تمديد قرارداد باشگاه را رد كرده، هرچند گفته ميشود دوباره در حال تصميمگيري در رابطه با اين موضوع است. انتقادات بسياري پس از رد تمديد قرارداد به او وارد شد و حال رونالدو كه سابقه پوشيدن پيراهن ميالن را نيز در كارنامهاش دارد به حمايت از او پرداخت.

او گفت: احساسات در موضوع دوناروما كامال اصل قضيه را تحت تاثير قرار دادهاست.احساسمهماستولياينتقصيردونارومانبودهكهفوتبالبهشرايط امروزش برسد. مطمئنا فوتباليستها آسيبپذيرترينها هستند. اگر آنها سوار قطاري كه به دنبالشان آمده نشوند، ممكن است كامال محو شوند و اگر سوار شوند، خيانتكار شناخته ميشوند. من در طرف دوناروما نيستم، فقط ميگويم كه در مورد قضاوت بايد بيشتر مراقب بود. او حق انتخاب دارد و بايد بتواند جايي را انتخاب كند كه بيش از همهجا برايش احترام قائلند. البته اين باشگاه ميتواند ميالن هم باش//د ولي هر كس//ي چالش خودش را دارد و من به آن احترام ميگذارم. من تيمهاي زيادي عوض كردهام و اين حقيقت دارد، گاهي انتخابهايسختيوجودداشتوليهميشهچالشهايمهميپيشرويمبود. دوناروما ميتواند به رئال برود؟ من در اين مورد صاحبنظر نيستم. شنيدهام كه رئال دوناروما را دوست دارد و اين طبيعي است. از بازيكنان بزرگ در رئال هميشهاستقبالميشود. پيشنهاد3 ميليونيوروييباشگاهژاپنيبهتوتي اس//طوره فوتبال جالوروسي و ايتاليا ممكن است در سن 40 سالگي در تيمي دس//ته دومي در ژاپن بازي كند. فرانچس//كو توتي كه در پايان فصل اخير رقابتهاي باشگاهي به همكاري بيش از دو دهه با آ.اس رم خاتمه داد، پيشنهاديازخاوردوردرجيبدارد.هيدكيهانيو،نايبرييستيمدستهدومي توكيوورديتاييدكردبهستارهباسابقهايتالياييهاپيشنهاددادهاست.براساس اعالم مطبوعات محلي، توتي درخواست حقوق ساالنه سه ميليون يورويي از وردي توكيو كرده است. يوونتوسبهدنبالجذبمدافعپاريسنژرمن گزارشها از ايتاليا حاكي از آن اس//ت كه يوونتوس قصد دارد سرژ اورير، مدافع پاريسنژرمن را به خدمت بگيرد. پس از جدايي دني آلوس از يووه و پيوستن احتمالياش به سيتي، يوونتوس به دنبال جذب يك مدافع راست باكيفيت است كه در سيستم 3-5-2 آلگري نيز به خوبي بتواند هم از پس وظايف دفاعي و هم هجومي بربيايد. اورير كه فصل گذشته در ليگ فرانسه22 بازيبرايتيمشانجامداد،اولينگزينهايبودكهمدنظرپاريسيهاقرارگرفت. در حالي كه انتظار ميرود پاريسنژرمن قصد ارائه قراردادي سه ساله به او را داشته باشد، مدافع 24 ساله به سران باشگاه اعالم كرده كه ميخواهد تيم را ترك كند و با تفكرات اوناي امري همخواني ندارد. آنترو هنريكه، مدير ورزشي جديد پاريسنژرمن اخيرا اعالم كرده كه بازيكنان را برخالف ميلشان در تيم نگه نميدارد و بايد ديد سرنوشت اورير به كجا خواهد رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.