برانكو بهترين مربي ليگبرتر

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

جديدترين ردهبندي مربيان جهان را منتشر كرد؛

مربي كروات پرسپوليس در تازهترين ردهبندي برترين مربيان تيمهاي باشگاهي، بهعنوان بهترين مربي ليگ برتر ايران شناخته شد.

در تازهتري//ن ردهبندي از ن//گاه س//ايت Clubworldranking زينالدين زيدان با 17642 امتياز در رتبه نخست قرار گرفت تا بهعنوان بهترين مربي جهان لقب گيرد.

در ردههاي بعدي نيز لوييس انريكه )بارسلونا(، ديگو سيمئونه )اتلتيكومادريد(، ماسيميليانوآلگري)يوونتوس(،گاالردو)ريورپالتهآرژانتين(،لئوناردوژارديم)موناكو(، كارلو آنچلوتي )بايرنمونيخ(، ژوزه مورينيو )پرتغال(، رينالدو رئودا )اتلتيكو ناسيونال برزيل( و ويسنته آگيره )سن لورنزو آرژانتين( قرار گرفتهاند.

الكس//اندر نوري، مربي ايراني- آلماني وردربرمن نيز كه درخش//ش خوبي در اين باش//گاه آلماني داش//ت مقام 135 جهان را از آن خود كرد. در ميان مربيان ليگبرتر، برانكو ايوانكوويچ با امتياز 3404 در رتبه 160 جهان قرار گرفت. پس از مربي پرس//پوليس، عليرضا منصوريان با امتياز ،3342 رده 166 جهان را به خود اختصاص داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.